Főoldal » Archív » Vádemelés a járműszerelvény vezetőjével szemben

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got ered­mé­nye­ző köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal az elkö­ve­tő­vel szem­ben, aki 2017.  május 30-án egy jár­mű­sze­rel­vénnyel nem biz­to­sí­tott elsőbb­sé­get egy motorosnak. 

A vád­lott 2017. május 30-án 18 óra 23 perc­kor a 81. számú főúton, Kis­bér felől Győr irá­nyá­ba veze­tett egy jár­mű­sze­rel­vényt. Ami­kor a 8221. számú útra kívánt kanya­rod­ni, a 81. számú főút 54+371-es km szel­vé­nyé­ben, 15-20 km/h sebes­ség­re las­sí­tott és meg­kezd­te a manő­ve­rét. A balra kanya­ro­dá­sa során azon­ban nem győ­ző­dött meg a manő­ver biz­ton­sá­gos befe­je­zé­sé­hez szük­sé­ges távol­ság­ról, ezért későn ész­lel­te – egy, a vád­lott előtt hala­dó jár­mű­sze­rel­vény taka­ró hatá­sa miatt – a Győr felől Kis­bér irá­nyá­ba egye­ne­sen, motor­ke­rék­pár­ral 85-93 km/h sebes­ség­gel köz­le­ke­dő sértettet.

Ennek okán a vád­lott nem biz­to­sí­tott tovább­ha­la­dá­si elsőbb­sé­get a sér­tett részé­re, hanem behaj­tott a menet­irány sze­rin­ti jobb olda­li for­gal­mi sávba, ahol a vád­lott féke­zé­se és jobb­ra kor­mány­zá­sa elle­né­re a motor­ke­rék­pár a bal olda­li részé­vel a for­gal­mi sáv jobb olda­lá­tól 1,2-1,5 méter távol­ság­ra érin­tő­le­ge­sen neki­üt­kö­zött az éppen meg­ál­ló teher­gép­ko­csi bal első sarok­ré­szé­nek, miköz­ben a sér­tett tes­té­nek bal olda­lá­val a teher­gép­ko­csi karosszé­ri­á­já­nak ütődött.

A sér­tett a bal­eset során olyan súlyos testi sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy lépét műté­ti úton el kel­lett távo­lí­ta­ni,  továb­bá a láb­szár sebét műté­ti úton bőr­át­ül­te­tés­sel fed­ték be. A lép­re­pe­dés miat­ti műté­ti beavat­ko­zás, a kéz­kö­zép­csont törés és a plasz­ti­kai műté­te­ket is igény­lő ron­csolt láb­szár seb gyógy­tar­ta­ma egyen­ként is nyolc napon túli, a tény­le­ges gyógy­tar­tam 10-12 hét.

A bal olda­li láb­szár ron­csolt sebe, a bőr­át­ül­te­té­sek miat­ti hege­se­dé­sek mara­dan­dó esz­té­ti­kai káro­so­dást jelen­te­nek, továb­bá a lép hiá­nya is mara­dan­dó fogya­té­kos­ság­ként értékelendő.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát, a „C” kate­gó­ri­ás jár­mű­vek veze­té­sé­től  meg­ha­tá­ro­zott időre tör­té­nő eltil­tá­sát, a fel­me­rült bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re köte­le­zé­sét  indít­vá­nyoz­ta. Az elkö­ve­tő  cse­lek­mé­nyét a  Komá­ro­mi Járás­bí­ró­ság bírál­ja el.

A rend­őr­ség által készí­tett hely­szí­ni fotók az aláb­bi olda­lon tekint­he­tők meg:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/motorozzon-biztonsagosan