Főoldal » Archív » Vádemelés a kábítószerrel kereskedő makói házaspárral szemben

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt vádat emelt egy makói házas­pár­ral szem­ben.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak 2010 végé­től egé­szen 2015 már­ci­u­sá­ig makói házuk­ban kábí­tó hatá­sú anya­go­kat tar­tal­ma­zó növé­nyi ter­mé­ke­ket kezd­tek érté­ke­sí­te­ni füs­tö­lő­ként. A vád­lot­tak egy inter­ne­tes közös­sé­gi olda­lon hir­det­ték magu­kat és attól füg­gő­en, hogy ki tar­tóz­ko­dott ott­hon, egész napos nyit­va­tar­tá­si idő mel­lett szol­gál­ták ki a több­sé­gé­ben makói vásár­ló­kat. A hir­de­tés­ben azt sze­re­pelt, hogy her­bált lehet vásá­rol­ni és külön­bö­ző vásár­lá­si akci­ók­kal igye­kez­tek a for­gal­mat növel­ni.

A vád­lot­tak­kal szem­ben több alka­lom­mal indult már koráb­ban bün­te­tő­el­já­rás ezen tevé­keny­ség miatt, azon­ban ezt meg­elő­ző­en a vád­lot­tak bün­te­tő­jo­gi fele­lős­ség­re voná­sá­ra nem került sor. Mind­ezek elle­né­re a vád­lot­tak tovább foly­tat­ták a tevé­keny­sé­gü­ket és a jog­sza­bá­lyi vál­to­zá­sok­ra is figye­lem­mel új pszi­cho­ak­tív anyag­nak, majd a későb­bi­ek­ben már kábí­tó­szer­nek minő­sü­lő, álta­luk előre kizacs­kó­zott növé­nyi tör­me­lé­ket érté­ke­sí­tet­tek 500,-Ft és 2.000,-Ft közöt­ti egy­ség­ára­kon. A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak 2015 feb­ru­ár­ja és már­ci­u­sa között mint­egy 163 alka­lom­mal érté­ke­sí­tet­tek kábí­tó hatá­sú her­bált a vásár­lók­nak attól füg­gő­en, hogy ki mek­ko­ra mennyi­ség­re tar­tott igényt. A rend­őr­ség által tar­tott ház­ku­ta­tás során lefog­lalt növé­nyi tör­me­lé­kek egy része az érté­ke­sí­tés idő­pont­já­tól füg­gő­en pszi­chot­rop anyag­nak, majd kábí­tó­szer­nek, ille­tő­leg új pszi­cho­ak­tív anyag­nak minő­sült. A lefog­lalt és érté­ke­sí­tés­re szánt kábí­tó­szer jelen­tős mennyi­sé­gű.

A főügyész­ség a vád­lot­ta­kat jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­vel, vala­mint új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­té­vel vádol­ja.

A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog hatá­roz­ni.