Főoldal » Archív » Vádemelés a kábítószerrel kereskedőkkel szemben

A Tata­bá­nyai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség keres­ke­dés­sel elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt emelt vádat három fér­fi­val szemben.

A III. rendű vád­lott meg­bí­zá­sa alap­ján a II. rendű vád­lott két­szer vásá­rolt mari­hu­á­nát az I. rendű vád­lot­tól. A III. rendű vád­lott a 2017. novem­ber ele­jén vásá­rolt 100 gramm kábí­tó­szert fogyasz­tók­nak értékesítette.

A máso­dik vásár­lás 2017. novem­ber 26. nap­ját meg­elő­ző­en tör­tént, ekkor a II. rendű vád­lott már 600 gramm mari­hu­á­nát vásá­rolt az I. rendű vád­lot­tól.  A II. rendű vád­lott a kábí­tó­szert a III. rendű vád­lott­nak 2017. novem­ber 26. nap­ján, Tata­bá­nyán átad­ta, de ekkor a nyo­mo­zó ható­ság az elkö­ve­tő­ket tet­ten érte, a kábí­tó­szert lefog­lal­ta. A II. rendű vád­lott a kábí­tó­szer vásár­lás­ban való köz­re­mű­kö­dé­sé­ért össze­sen 100.000  forin­tot kapott a III. rendű vád­lot­tól, továb­bá egy­szer a II. rendű vád­lott is adott el kábí­tó­szert 2000 forintért.

Az I. rendű vád­lott által eladott kábí­tó­szer mennyi­sé­ge a cse­kély mennyi­ség felső hatá­rá­nak több, mint tizen­négy­sze­re­se, de nem éri el a jelen­tős mennyi­ség alsó hatá­rát, erre figye­lem­mel a Bün­te­tő Tör­vény­könyv a cse­lek­ményt kettő évtől nyolc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel fenyegeti.

A II. és a III. rendű vád­lot­tak letar­tóz­ta­tá­sát a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság 2017. novem­ber 29. nap­ján elren­del­te, a vád­irat­ban az ügyész­ség ennek fenn­tar­tá­sá­ra tett indít­ványt, mert tovább­ra is fenn­áll a bűn­is­mét­lés veszélye.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a bíró­ság az elkö­ve­tő­ket vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re, a köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés­re ítél­je. Az ügyész­ség azt is indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság a bűn­cse­lek­ménnyel szer­zett gaz­da­go­dást az elkö­ve­tők­től vonja el, így az I. rendű vád­lot­tal szem­ben 1.020.000 forint, a II. rendű vád­lot­tal szem­ben 102.000 forint, míg a III. rendű vád­lot­tal szem­ben 316.000 forint vagyon­el­kob­zást alkalmazzon.

Az elkö­ve­tők cse­lek­mé­nyét a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság bírál­ja el.