Főoldal » Archív » Vádemelés a kábítószerrel kereskedőkkel szemben

A  Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Tata­bá­nyai Tör­vény­szék­hez.

A két férfi elkö­ve­tő rend­sze­re­sen fogyasz­tott együtt kábí­tó­szert és egyik elkö­ve­tő 2016-ban  rend­sze­re­sen árul­ta azt más sze­mé­lyek­nek. Az elkö­ve­tők meg­be­szél­ték, hogy az egyik buda­pes­ti piac­ról kábí­tó­szert sze­rez­nek be azért, hogy azt tovább érté­ke­sít­sék. Az egyik elkö­ve­tő kar­ton­do­boz­ba és ita­los doboz­ba rejt­ve szál­lí­tot­ta a kábí­tó­szert Tata­bá­nyá­ra egy moso­dá­ba, ahol azt a nyo­mo­zó ható­ság lefog­lal­ta. Az elkö­ve­tők a moso­da hűtő­jé­nek fagyasz­tó részé­ben is tárol­ták a szert.

Az elkö­ve­tők­től a moso­dá­ban lefog­lalt amfe­ta­min mennyi­sé­ge a hozzá nem szo­kott fogyasz­tó átla­gos, hatá­sos adag­já­nak a több, mint háromszáz-nyolcvanszorosa, így az külö­nö­sen jelen­tős mennyi­sé­gű.

A bün­te­tő tör­vény­könyv alap­ján a cse­lek­mény öt évtől húsz évig ter­je­dő, vagy élet­fogy­tig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő, ezért kiemelt jelen­tő­sé­gű.

Az elkö­ve­tők közel egy éve elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban van­nak, az ügyész­ség a vád­irat­ban fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta.