Főoldal » Archív » Vádemelés a kábítószert csempésző buszsofőrrel szemben

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a mace­dón fér­fi­val szem­ben, aki tavaly decem­ber­ben egy Szer­bi­á­ból Svájc­ba menet­rend sze­rint uta­so­kat szál­lí­tó busz sofőr­je­ként pró­bált meg kábí­tó­szert csem­pész­ni Magyar­or­szág területére.

A vád­irat sze­rint a vád­lott alig egy hónap­ja dol­go­zott egy a Szer­bi­á­ból, Koszo­vó­ból, Mace­dó­ni­á­ból Német­or­szág­ba, Bel­gi­um­ba és Svájc­ba menet­rend sze­rin­ti jára­to­kat üze­mel­te­tő tár­sa­ság sofőr­je­ként. Alig egy hónap­pal a mun­ká­ba állá­sát köve­tő­en 2017. novem­be­ré­ben, a tár­sa­ság buszát Koszo­vó­ba vitte, ahol Priz­ren váro­sá­ban egy sze­re­lő­mű­hely­ben olyan átala­kí­tást haj­tot­tak végre a jár­mű­vön, amely­nek követ­kez­té­ben alkal­mas­sá vált kábí­tó­sze­res cso­ma­gok elrej­té­sé­re és szál­lí­tá­sá­ra. Az átala­kí­tás során az utas­té­ri pad­ló­le­mezt a folyo­só és a szék­so­rok alatt tel­jes hosszá­ban meg­emel­ték oly módon, hogy az uta­sü­lé­se­ket kisze­rel­ték, a pad­ló­za­tot eltá­vo­lí­tot­ták és arra egy doboz­sze­rű emel­vényt helyez­tek el, vége­ze­tül min­den eltá­vo­lí­tott alkat­részt és ele­met vissza­he­lyez­tek, és hegesztettek.

Az így kiala­kí­tott rej­tek­hely­re a vád­lott tud­tá­val 2017. év novem­be­ré­ben kábí­tó­szert tar­tal­ma­zó cso­ma­go­kat helyez­tek el azzal a cél­lal, hogy azt a vád­lott jut­tas­sa el Svájcba.

A férfi a szerb honos­sá­gú autó­busz sofőr­je­ként 2017. decem­ber 9. nap­ján, 22 óra­kor jelent­ke­zett belé­pés­re Szer­bia irá­nyá­ból Magyar­or­szág terü­le­té­re a Rösz­ke autó­pá­lya határ­át­ke­lő­he­lyen. Az elsőd­le­ges vám­vizs­gá­lat során a sofő­rök nem­le­ges nyi­lat­ko­za­tot tet­tek, melyet köve­tő­en téte­les vizs­gá­lat­ra került sor, ugyan­is az egyik eljá­ró pénz­ügy­őr mari­hu­á­na sza­gá­ra figyelt fel a busz utas­te­ré­ben. A téte­les vám­vizs­gá­lat során a jobb és bal olda­li ülés­sor, vala­mint a folyo­só­rész alatt kiala­kí­tott részek­ben meg­ta­lál­tak és lefog­lal­tak 109 cso­mag, mind­össze­sen közel 60 kg össz­tö­me­gű mari­hu­á­nát, vala­mint 2 doboz­ban mint­egy 1,2 kg heroint.

A vád­lott által veze­tett busszal Magyar­or­szág terü­le­té­re csem­pész­ni szán­dé­ko­zott kábí­tó­szer tisz­ta ható­anyag­tar­tal­ma meg­ha­lad­ja a külö­nö­sen jelen­tős mennyi­ség alsó hatá­rát, annak mint­egy hatszorosa.

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben külö­nö­sen jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­te miatt emelt vádat. A vád­eme­lés­kor letar­tóz­ta­tás­ban lévő férfi bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dönteni.