Főoldal » Hírek » Vádemelés a ,,karácsonyi betörők” ellen – rendőrségi videóval – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti XX., XXI. és XXIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt és fegyház-, vala­mint bör­tön­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott az ellen a bűn­szö­vet­ség ellen, mely­nek tag­jai 2022 kará­cso­nyán több­ször is lop­tak egy raktárból.

A vád­irat lénye­ge sze­rint négy férfi 2022 decem­be­ré­ben elha­tá­roz­ta, hogy bűn­cse­lek­mé­nyek útján tesz szert rend­sze­res haszon­ra. Ennek kere­té­ben 2022. decem­ber 24-27. között leg­alább négy­szer bemen­tek lopni egy cég XXI. kerü­le­ti rak­tá­rá­ba. Két vád­lott biz­to­sí­tot­ta a gép­ko­csi­kat, ame­lyek­be az elkö­ve­tők réz- és alu­mí­ni­um­ká­be­le­ket, egy asz­ta­li kör­fű­részt és egy darab kábel­do­bot pakol­tak. A pako­lá­sért két vád­lott alkal­man­ként 25.000 forin­tot kapott, míg a lopott holmi egy részét tár­sa­ik később értékesítették.

A cég sérel­mé­re bizo­nyít­ha­tó­an oko­zott, összes kár nem halad­ta meg a fél­mil­lió forin­tot, amely rész­ben meg­té­rült, mivel a rend­őr­ség az egyik vád­lott­nál lefog­lal­ta a kábel egy részét, a kábel­do­bot és a körfűrészt.

A Buda­pes­ti XX., XXI. és XXIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fi­a­kat bűn­szö­vet­ség­ben, üzlet­sze­rű­en, foly­ta­tó­la­go­san és társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett lopás bűn­tet­té­vel vádol­ja, ket­te­jü­ket mint több­szö­rös vissza­esőt. A kerü­le­ti ügyész­ség velük szem­ben fegyház- és bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­irat­ban azzal, hogy a bíró­ság álla­pít­sa meg, a több­szö­rös vissza­esők nem bocsát­ha­tó­ak fel­té­te­les sza­bad­ság­ra a fegy­ház­bün­te­tés­ből, a másik két vád­lott­nak pedig ren­del­je a koráb­bi, fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­té­se­ik végrehajtását.

Az ügy­ben a Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság koráb­ban kiadott – még az elsőd­le­ges - később nem kel­lő­en iga­zolt - kár­ér­té­ket és gya­nú­sí­tot­ti kört meg­je­lö­lő – köz­le­mé­nye,  vide­ó­val, az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/video-a-karacsonyi-betorokrol