Főoldal » Hírek » Vádemelés a Karancs-kilátóból kieső fiatal férfi társainak ügyében - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat az ellen a két férfi ellen, akik a Karancs-kilátóból kieső sérült­nek nem nyúj­tot­tak segítséget.

A vád­lot­tak és a sér­tett 2020. júli­us 25-én, este Somos­kő­új­fa­lun meg­be­szél­ték, hogy éjjel kimen­nek a Karancs-hegyi kilá­tó­hoz. 22 óra körü­li idő­ben indul­tak gya­lo­go­san a víz­mo­sá­sos, csú­szós, mere­dek terep­sza­ka­szon, egyi­kük egy hor­doz­ha­tó tele­fon­töl­tő lám­pá­já­val vilá­gí­tott. Éjfél körül érkez­tek meg, fel­men­tek a kb. 25 méter magas­sá­gú kilá­tó tete­jé­re, ahol mint­egy 15-20 per­cet tartózkodtak.

A kilá­tó­ról lefe­lé jövet elől haladt a sér­tett, majd a két vád­lott. A lép­cső­so­ron lefe­lé a sötét­ben az egyik vád­lott a koráb­ban is hasz­nált töl­tő­vel közé­pen halad­va maga elé és mögé is igye­ke­zett világítani.

Több lép­cső­sor meg­té­te­le után a leg­elöl hala­dó 20 éves férfi a kilá­tó­ból leg­alább 7,2 méter magas­ság­ból kiesett a kilá­tó mellé és a föld­re zuhant. A vád­lot­tak lesi­et­tek a kilá­tó aljá­ba, ahol a fel­ve­ze­tő lép­csők mel­lett a föl­des úton fekve talál­ták meg a sérültet.

A vád­lot­tak tisz­tá­ban volt azzal, hogy tár­suk a magas­ból zuhant le a kilá­tó­ból, emi­att bal­ese­tet szen­ve­dett, azon­ban nem győ­ződ­tek meg arról, hogy tár­suk a bal­ese­té­ből ere­den­dő­en milyen sérü­lést, sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, és nem nyúj­tot­tak tőlük elvár­ha­tó segít­sé­get a nyil­ván­va­ló­an sérült tár­suk­nak. Sem mobil­te­le­fo­non nem hív­tak és nem is pró­bál­tak segít­sé­get hívni vagy segít­ség­nyúj­tás­ra alkal­mas sze­mélyt érte­sí­te­ni, illet­ve gya­lo­go­san sem indul­tak el segít­sé­gért, csak órák­kal később, ami­kor tár­suk az álla­po­ta miatt elvesz­tet­te az eszméletét.

A vád­lot­tak kilá­tó­ból kieső társa a több test­táj­ra ter­je­dő több­szö­rös csont­tö­ré­sek, tüdő­zú­zó­dás, májállomány- és lép­ál­lo­mány foly­to­nos­ság meg­sza­ka­dá­sa, vala­mint has­hár­tya mögöt­ti bevér­zés okoz­ta trau­más shock miatt más­nap haj­nal­ban elha­lá­lo­zott. Olyan körül­mény azon­ban nem volt meg­ál­la­pít­ha­tó a nyo­mo­zás során, amely két­sé­get kizá­ró­an bizo­nyí­tot­ta volna, hogy a vád­lot­tak azon­na­li segít­ség­nyúj­tá­sa ese­tén néhai tár­suk éle­té­nek meg­men­té­sé­re reá­lis lehe­tő­ség lett volna.

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség ezért a 27 és 28 éves férfi ellen segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sa vét­ség miatt emelt vádat.