Főoldal » Archív » Vádemelés a Kázsmándi erdőben elkövetett bűncselekmények miatt

A Heve­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt két átányi fér­fi­val szem­ben, akik erdő­tisz­tí­tás­ra vál­lal­koz­tak, de az erről kötött szer­ző­dé­sü­ket meg­szeg­ve való­já­ban a szom­szé­dos terü­let­ről lop­ták a fát, mit sem törőd­ve azzal, hogy így védett mada­rak élő­he­lye­it pusz­tít­ják és veszélyeztetik.

Átány köz­ség kül­te­rü­le­tén talál­ha­tó az úgy­ne­ve­zett Kázs­mán­di erdő, ami fele-fele rész­ben egy magán­sze­mély, vala­mint a Magyar Állam tulaj­do­na. Az álla­mi tulaj­don­ban lévő, és a Bükki Nem­ze­ti Park Igaz­ga­tó­ság keze­lé­sé­ben álló erdő­ré­szek „Hevesi-sík” néven a Natu­ra 2000 euró­pai közös­sé­gi jelen­tő­sé­gű ter­mé­szet­vé­del­mi ren­del­te­té­sű terü­le­tek háló­za­tá­nak részei, külön­le­ges jelen­tő­sé­gű madár­vé­del­mi terü­le­tek, úgy is mint a par­la­gi sas, a kis őrgé­bics, a tövis­szú­ró gébics, a bal­ká­ni fako­páncs, a kék­vér­cse, a kere­csen­só­lyom és a sza­la­kó­ta fész­ke­lő és költő helyei. A magán­sze­mély által kezelt erdő­ré­szek kívül esnek a ter­mé­szet­vé­del­mi terü­let határán.

E terü­le­tek tulaj­do­no­sa 2016 őszén meg­ál­la­po­dott két átányi lakos­sal - az ügy vád­lott­ja­i­val - abban, hogy kitisz­tít­ják az erde­jét, abból a tűzi­fát és a gally­fát elta­ka­rít­ják. Meg­bí­zó­juk kife­je­zet­ten fel­hív­ta a két férfi figyel­mét arra, hogy az erdőn átve­ze­tő dűlő­út másik olda­lán Natu­ra 2000 kije­lö­lé­sű erdő talál­ha­tó, melyet nem lehet elté­vesz­te­ni, mivel abban nagy és erős fák van­nak. Novem­ber­ben a vád­lot­tak ket­tes­ben men­tek ki az erdő­re, ahol meg­lát­va az álla­mi terü­le­ten álló 50-70 cm törzs­át­mé­rő­jű fákat, nyom­ban azok kiter­me­lé­sé­hez fog­tak a szom­széd­ban elvál­lalt  erdő­tisz­tí­tá­si munka helyett. Ennek során több nap alatt össze­sen 30 darab, közel egy­mil­lió forint érté­kű idős kőris­fát vág­tak ki, melye­ket eltulajdonítottak.

A két férfi a jog­sze­rűt­len fahasz­ná­lat­tal az erdő­te­rü­let­re jel­lem­ző és a Natu­ra 2000 kije­lö­lés­re ala­pul szol­gá­ló madár­fa­jok élő­he­lyét jelen­tős mér­ték­ben káro­sí­tot­ta, tevé­keny­sé­gük nyo­mán a terü­let embe­ri beavat­ko­zás nél­kül akár ter­mé­szet­vé­del­mi érté­két is elveszítheti.

A Heve­si Járá­si Ügyész­ség Natu­ra 2000 terü­let jelen­tős káro­so­dá­sát okozó ter­mé­szet­ká­ro­sí­tás bűn­tet­té­vel és nagyobb érték­re elkö­ve­tett lopás bűn­tet­té­vel vádol­ja az elkö­ve­tő­ket, akik­kel szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a vád­ira­tá­ban. A Heves Megyei Főügyész­ség Köz­jo­gi szak­ága emel­lett ellen­őr­zi azt is, hogy a terü­let hely­re­ál­lí­tá­sa érde­ké­ben szük­sé­ges, jog­sza­bály­ban elő­írt ható­sá­gi intéz­ke­dé­sek megtörténtek-e.