Főoldal » Hírek » Vádemelés a kerékpáros rablók ellen - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a 16 éves fiú­val és 20 éves tár­sá­val szem­ben, akik kerék­pár­ral követ­tek, majd kira­bol­tak egy 14 éves gyer­me­ket, és 2020 nya­rán több vagyon elle­ni bűn­cse­lek­ményt is követ­tek el 

A két vád­lott 2020 júni­u­sá­ban Nagy­ke­reszt­úron fel­fi­gyelt egy arra kerék­pá­ro­zó 14 éves fiúra, akit saját kerék­pár­juk­kal követ­ni, majd üldöz­ni kezd­tek. Ami­kor utol­ér­ték a mene­kü­lőt, meg­ra­gad­ták háti­zsák­ját, majd az így meg­ál­lás­ra kény­sze­rí­tett sér­tet­től mobil­te­le­fon­ját köve­tel­ték. A fiú tagad­ta, hogy lenne tele­fon­ja, a fel­nőtt­ko­rú vád­lott pofon ütöt­te őt, ami­nek hatá­sá­ra a gyer­mek a háti­zsák­já­ból a fia­tal­ko­rú vád­lott­nak átad­ta a készü­lé­ket. A vád­lot­tak a SIM kár­tyát rög­tön vissza­ad­ták a sér­tett­nek, a tele­font maguk­kal vitték.

2020 júli­u­sá­ban a vád­lot­tak egy sal­gó­tar­já­ni föld­szin­ti lakás erké­lyé­re mász­tak be, ahon­nan hang­tech­ni­kai esz­kö­zö­ket lop­tak el, melye­ket érté­ke­sí­tet­ték egy ismerősüknek.

A fia­tal­ko­rú vád­lott 2020 júni­u­sa és szep­tem­be­re között több ízben egye­dül köve­tett el bűncselekményeket.

Sal­gó­tar­ján­ban kerék­pár­ral érte utol áldo­za­tát, aki­nek a kezé­ből kira­gad­ta a tás­ká­ját, később egy másik ingat­lan kerí­té­sén átnyúl­va lopott el egy hang­szó­rót, melyet éppen érté­ke­sí­te­ni akart, ami­kor a sér­tett tet­ten érte.

A fia­tal egyik este egy 95 éves nő laká­sá­ba a für­dő­szo­ba abla­kon keresz­tül mászott be, majd két vödör­be össze­ké­szí­tet­te a ház­ban talált koz­me­ti­ku­mo­kat, tisz­tí­tó­sze­re­ket és élel­mi­sze­re­ket. A sér­tett raj­ta­kap­ta a vád­lot­tat és fel­szó­lí­tot­ta őt a távo­zás­ra, amely­nek a vád­lott ugyan ele­get tett, azon­ban kihasz­nál­va azt, hogy a sér­tett már idős és nehe­zen mozog, zavar­ta­la­nul magá­val vitte az össze­ké­szí­tett zsák­mányt is.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség a vád­lot­tak­kal szem­ben rab­lás bűn­tet­te, több rend­be­li lopás és kifosz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat, velük szem­ben sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra, vala­mint arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság vagyon­el­kob­zást is alkalmazzon.

A fia­tal kora elle­né­re már rovott múltú vád­lott a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság dön­té­sét letar­tóz­ta­tás­ban, egy buda­pes­ti javí­tó­in­té­zet­ben várja.