Főoldal » Archív » Vádemelés a kerékpáros tolvajjal szemben

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség hat­rend­be­li lopás miatt nyúj­tott be vád­ira­tot egy több­szö­rös vissza­eső tata­bá­nyai fér­fi­val szem­ben, aki sza­bad­ság­vesz­tés­ből sza­ba­du­lá­sát köve­tő fél év múlva követ­te el az újabb bűncselekményeket. 

A férfi 2018. szep­tem­ber 25. nap­ján, 2018. októ­ber 4. nap­ján, 2018. októ­ber 08. nap­ján, 2018. októ­ber 10. nap­ján, 2018, októ­ber 16. nap­ján a külön­bö­ző tata­bá­nyai bol­tok­ból úgy tulaj­do­ní­tott el külön­fé­le élel­mi­sze­re­ket, tisz­ta­sá­gi ter­mé­ke­ket, ita­lo­kat, cso­ko­lá­dét, hogy azo­kat a bevá­sár­ló­ko­sár­ba helyez­te, majd a teli kosár­ral együtt kisza­ladt az üzle­tek­ből. Az így elkö­ve­tett lopás­sal az egyik sér­tett­nek 27.748,- Ft., a máso­dik sér­tett­nek 72.151,- Ft., a har­ma­dik sér­tett­nek 46.972,- Ft kárt okozott.

Egy negye­dik bolt­ban, 2018. októ­ber 08. nap­ján, a nála lévő teli bevá­sár­ló kosa­rat a kassza mel­lett a föld­re letet­te, majd abból kivett egy 11.680,- Ft érté­kű műsza­ki cik­ket, és azzal kiro­hant az áru­ház területéről.

Az elkö­ve­tő 2018. októ­ber 6. nap­ján és 2018. novem­ber 12. nap­ján két dohány­bolt­ba tért be, ahon­nan úgy lopott, hogy  a pult­ra helye­zett 10-10 doboz ciga­ret­tá­kat magá­hoz vette, majd kisza­ladt az üzle­tek­ből. A két sér­tett­nek egyen­ként 12.600,- Ft lopá­si kárt okozott.

A vád­lott 2018. novem­ber 16. nap­ján, dél­ben Tata­bá­nyán, a Kodály Zol­tán téren, egy átjá­ró­nál kerék­pár­ral köz­le­ke­dett, mikor meg­lát­ta sér­tet­tet. A vád­lott a kerék­pár­ján ülve hátul­ról nagy sebes­ség­gel meg­kö­ze­lí­tet­te őt, meg­ra­gad­ta a sér­tett kezé­ben tar­tott 10.000,- forint érté­kű, rózsa­szín tás­ká­ját, majd kirán­tot­ta azt a kezé­ből és tovább­ra is kerék­pár­ján ülve elhaj­tott a hely­szín­ről. A vád­lott sér­tet­től eltu­laj­do­ní­tot­ta a tás­ká­já­ban lévő 1 db 10.000,- forint érté­kű, érin­tő­kép­er­nyős mobil­te­le­font, 1 db 5.000,- forint érté­kű nyo­mó­gom­bos mobil­te­le­font, 4 db össze­sen 2.800,-forint érté­kű lakás­kul­csot, 1 db 500,-forint érté­kű kulcs­tar­tót, 1 db 4.000,- forint érté­kű piros pénz­tár­cát, benne a sér­tett havi nyug­dí­jas bér­le­té­vel,  bank­kár­tyá­já­val, a sze­mé­lyi iga­zol­vá­nyá­val, a lak­cím­kár­tyá­já­val,  az adó­iga­zol­vá­nyá­val, a TAJ kár­tyá­já­val, vala­mint 13.000,- forint kész­pén­zé­vel együtt.

A vád­irat­ban az ügyész­ség arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tat  bör­tön­bün­te­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­je, amennyi­ben a vád­lott az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét beis­me­ri, és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról, úgy a sza­bad­ság­vesz­tés mér­té­két 1 év 10 hónap­ban álla­pít­sa meg.