Főoldal » Hírek » Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség » Vádemelés a kerékpárversenyen történt baleset miatt – a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sa miatt emelt vádat a 66 éves oko­zó­val szemben.

2022 júni­u­sá­ban került sor Pan­non­hal­mán a Magyar Kerék­pá­ros Szö­vet­ség Fel­nőtt Férfi és Női Ország­úti Baj­nok­ság pan­non­hal­mi kör­ver­se­nyé­re. A vád sze­rint a  ver­seny során a rész­le­ges rend­őri zárás elle­né­re a ver­seny­pá­lyá­nak kije­lölt útsza­kasz­ra fel­ka­nya­ro­dott a 66 éves elkö­ve­tő. Mikor az élbolyt fel­ve­ze­tő moto­ros rend­őr utol­ér­te a ter­hel­tet, fény- és hang­jel­zés­sel és kéz­jel­zés­sel is jel­zett neki, hogy az út jobb olda­lá­ra húzód­jon le.

A vád­lott a rend­őri jel­zés­nek nem tett ele­get, jobb­ra húzó­dás helyett úgy dön­tött, hogy balra, egy kapu­be­já­ró­ba kanya­ro­dik be. Ennek során azon­ban nem győ­ző­dött meg arról, hogy az élboly­ban hala­dó négy ver­seny­ző, kb. 46-55 km/h sebes­ség­gel halad­va utol­ér­te őt. A ter­helt ennek elle­né­re meg­kezd­te a balra kanya­ro­dást, és a négy kerék­pá­ros elé kanya­ro­dott, akik már nem tud­tak meg­áll­ni, a gép­ko­csi hátul­já­nak ütköztek.

A bal­eset során egy ver­seny­ző könnyű, egy pedig súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, vala­mint jelen­tős anya­gi kár kelet­ke­zett a kerékpárokban.

A ter­helt köz­le­ke­dé­se során meg­szeg­te a KRESZ rend­őri jel­zé­sek­kel és a beka­nya­ro­dás­sal kap­cso­la­tos sza­bá­lyo­kat. Elle­ne köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sa miatt emelt vádat az ügyész­ség, mely bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le egy évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés, vala­mint az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy az elkö­ve­tőt a bíró­ság tilt­sa el a köz­úti jár­mű­vek vezetésétől.

Az ügy­ben az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.