Főoldal » Archív » Vádemelés a kisvárdai emberrablás miatt

Ember­rab­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja az ügyész azo­kat a kis­vár­dai vád­lot­ta­kat, akik azért ejtet­tek fog­lyul két mosó­gép­sze­re­lőt, mert sokall­ták a javí­tá­si díjat.

A vád­irat lénye­ge sze­rint tavaly kará­csony előtt a kis­vár­dai házas­pár­nak elrom­lott a mosó­gé­pe, amit 15.000,- forin­tért javít­tat­tak meg két sze­re­lő­vel. 2017 janu­ár­já­ban a mosó­gép ismét meg­hi­bá­so­dott, ezért a fele­ség más­nak is meg­mu­tat­ta azt, aki­től olyan fel­vi­lá­go­sí­tást kapott, hogy a sze­re­lők mun­ká­ja nem ért 15.000,- forin­tot.

Ezt köve­tő­en a házas­pár újra kihív­ta a koráb­bi két sze­re­lőt, akik meg is jelen­tek a laká­suk­ban 2017. feb­ru­ár 1-jén este. A nő been­ged­te a szak­em­be­re­ket a lakás­ba, majd a bejá­ra­ti ajtót belül­ről bekul­csol­ta. Az egyik sze­re­lő hoz­zá­kez­dett a javí­tás­hoz, míg társa a folyo­són vára­ko­zott. Ekkor jelent meg a szo­bá­ban tar­tóz­ko­dó férj és annak barát­ja, és a házi­gaz­da vissza­kö­ve­tel­te a sze­rin­te a fele­sé­ge „lehú­zá­sá­ból” meg­szer­zett 15.000,- forin­tot a sze­re­lők­től.

A két szak­em­ber nem akar­ta a pénzt vissza­ad­ni, külön­bö­ző kifo­gá­so­kat keres­tek, mind­eköz­ben a férj több­ször meg­ütöt­te ököl­lel az egyik sze­re­lőt, és meg­ölés­sel is fenye­get­te őket. Végül a vád­lot­tak kien­ged­ték a lakás­ból az egyik sze­re­lőt azzal, hogy a köze­li bank­au­to­ma­tá­ból vegyen fel pénzt a részük­re. A sér­tett azon­ban érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get, akik kisza­ba­dí­tot­ták a tár­sát is.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyész­ség 2 rend­be­li ember­rab­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja a házas­párt és barát­ju­kat.

Az ügyész azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki velük szem­ben, és tilt­sa el a köz­ügyek­től is a vád­lot­ta­kat. A bűn­cse­lek­mé­nye­kért 2-12 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés szab­ha­tó ki.