Főoldal » Archív » Vádemelés a kocsmárost megharapó italozó férfival szemben

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat az elkö­ve­tő­vel szem­ben.

Az elkö­ve­tő 2016-ban egy októ­be­ri éjsza­kán Pilis­cs­éven egy sörö­ző­ben ita­lo­zott, amely­nek során négy üveg alko­holt vitt ki az utcá­ra. A sörö­ző tulaj­do­no­sa ezt szóvá tette, mire vála­szul az elkö­ve­tő a sér­tet­tet több alka­lom­mal a vál­lán meg­ütöt­te, majd a föld­re került sér­tet­tet tovább ütle­gel­te, és az arcán több­ször meg­ha­rap­ta.

A sér­tett­nek a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben leg­alább 6 hónap alatt gyó­gyu­ló váll­ízü­le­ti fica­ma és más sérü­lé­sei kelet­kez­tek.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban a bün­te­tett elő­éle­tű elkö­ve­tő­vel szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés  kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta.