Főoldal » Archív » Vádemelés a lányokat „futtató” svájci –magyar bűnszervezet Magyarországon elfogott tagjai ellen –VIDEÓVAL

A Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Főügyész­ség nem­zet­kö­zi együtt­mű­kö­dés ered­mé­nye­ként vádat emelt az ellen a Magyar­or­szá­gon elfo­gott pár, és az őket segí­tő sze­mély­szál­lí­tás­sal fog­lal­ko­zó vál­lal­ko­zó ellen, akik éve­ken keresz­tül zsák­má­nyol­tak ki pros­ti­tú­ci­ó­ból élő fia­tal magyar nőket.

A páros női tagja kez­det­ben maga is pros­ti­tú­ci­ó­ból élt, majd meg­lát­va a pros­ti­tú­ci­ós mun­kát végző nők kihasz­ná­lá­sá­ban rejlő üzle­ti lehe­tő­sé­get 2013-ban élet­tár­sá­val meg­be­szél­te, hogy a nő isme­ret­sé­gi köré­ből Magyar­or­szá­gon tobo­roz kül­föl­di mun­ka­vég­zés­re a lányo­kat, míg a férfi a kiszol­gál­ta­tott hely­zet­ben lévő nőket külön­bö­ző nyugat-európai orszá­gok­ba - Svájc­ba, Auszt­ri­á­ba, Német­or­szág­ba és Bel­gi­um­ba - szál­lít­ja, majd ott velük pros­ti­tú­ci­ós mun­kát végez­tet, az álta­luk meg­ke­re­sett pénz­ből pedig része­sed­nek. Éve­kig ezt az élet­vi­telt foly­tat­ták, pros­ti­tú­ci­ót foly­ta­tó nők­kel kitar­tat­ták magukat.

2016 októ­be­ré­ben egy sváj­ci állam­pol­gár­ral szö­vet­kez­ve egy olyan – a nők kizsák­má­nyo­lá­sán ala­pu­ló – bűn­szer­ve­ze­tet hoz­tak létre, ahol a fel­ada­to­kat egy­más között meg­osz­tot­ták, és a része­se­dést előre meg­be­szél­ték. A Magyar­or­szá­gon bíró­ság elé állí­tott pár fel­ada­ta tovább­ra is az volt, hogy magas kere­se­ti lehe­tő­ség ígé­re­té­vel szex­mun­ká­ra vál­lal­ko­zó nőket tobo­roz­za­nak, majd őket rész­ben a sze­mély­szál­lí­tás­sal fog­lal­ko­zó tár­suk segít­sé­gé­vel Svájc­ba szál­lít­sák. A sváj­ci férfi laká­sá­ban műkö­dő bor­dély­ház­ban szál­lá­sol­ták el a nőket, és a bűn­szer­ve­zet férfi tag­jai szál­lí­tot­ták őket kun­csaf­tok­hoz, míg az egyik Svájc­ban élő magyar nő taní­tot­ta be a lányo­kat, közöl­te velük, hogy milyen szol­gál­ta­tást vár­nak el tőlük.

A nők­nek a kere­se­tük 50 %-át át kel­lett adni­uk a bűn­szer­ve­zet tag­ja­i­nak, ezen túl­me­nő­en a szál­lá­sért, a szex­hir­de­té­se­kért, az ügy­fe­lek­hez tör­té­nő szál­lí­tá­sért is külön kel­lett fizet­ni­ük, ily módon csu­pán kere­se­tük töre­dék részé­vel ren­del­kez­het­tek szabadon.

Az EUROJUST segít­sé­gé­vel meg­va­ló­su­ló svájci-magyar együtt­mű­kö­dés ered­mé­nye­ként a bűn­szer­ve­zet három tagja Magyar­or­szá­gon, másik három tagja pedig Svájc­ban áll bíró­ság elé.

A bűn­szer­ve­zet­ben, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­té­vel és kitar­tott­ság bűn­tet­té­vel vádolt sze­mé­lyek­re a főügyész­ség a leg­sú­lyo­sabb – fegy­ház - bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, azzal, hogy a kizsák­má­nyolt nők­től elvett több mil­lió forint összeg­re a bíró­ság vagyon­el­kob­zást is ren­del­jen el.

Az elfo­gás­ról készült videó és fotók a rend­őr­ség hon­lap­ján az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/svajcban-futtattak-lanyokat