Főoldal » Hírek » Vádemelés a lengyel sofőr ellen, aki Nógrád megyében halálra gázolt egy gyalogost, majd hazájába menekült

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sa és segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sa miatt vádat emelt egy 40 éves kato­wi­cei fér­fi­val szem­ben, aki 2020. ápri­li­sá­ban Nagy­oro­szi­ban elütött egy gya­lo­gost, majd a fele­lős­ség­re vonás elől segít­ség­nyúj­tás nél­kül hazá­já­ba mene­kült.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a len­gyel férfi 2020. ápri­lis 21-én 17:09 óra­kor a 2. számú főút Nagy­oro­szi lakott terü­le­tén átve­ze­tő sza­ka­szán vezet­te 3,5 tonna össz­tö­me­gű kis­te­her­gép­ko­csi­ját, kifo­gás­ta­lan nap­pa­li látá­si viszo­nyok közt. Aznap reg­gel indult Len­gyel­or­szág­ból Tolna megyé­be, majd dél­után vissza hazájába.

Nagy­oro­szi­ba érkez­ve egy gyár­te­lep előt­ti sza­ka­szon a for­gal­mi sávo­kat a for­ga­lom las­sí­tá­sá­ra szol­gá­ló tere­lő­szi­get választ­ja el egy­más­tól, mel­let­te a jobb olda­lon 1,5 méter szé­les mur­vás útpad­ka talál­ha­tó. Ezen gya­lo­golt a 43 éves sér­tett, aki két perc­cel azelőtt indult el mun­ka­he­lyé­ről, a tele­pü­lés köz­pont­ja felé.

A len­gyel sofőr a jár­da­szi­get kike­rü­lé­se során figyel­met­len­sé­ge okán leha­ladt az útpad­ká­ra, és hátul­ról, mint­egy 50 km/h sebes­ség­gel elütöt­te gya­lo­gost. A sér­tett teste össze­tör­te a motor­ház­te­tőt és a jobb olda­li fény­szó­rót, feje betör­te a szél­vé­dőt, karja pedig letör­te a vissza­pil­lan­tó tükör egy részét, majd a magyar férfi az út menti füves rézsű­re zuhant.

A vád­lott a bal­eset után meg­ál­lás nél­kül tovább haj­tott, nem győ­ző­dött meg arról, hogy a sér­tett segít­ség­nyúj­tás­ra szorul-e. 200 méter meg­té­te­le után egy par­ko­ló­ban kiszállt és meg­szem­lél­te a jármű ron­gá­ló­dá­sa­it, majd tovább indult és Parassa­pusz­tá­nál elhagy­ta Magyar­or­szág területét.

Az árok­ban fekvő sér­tet­tet csak mint­egy fél óra eltel­té­vel látta meg egy busz utasa, ekkor men­tőt hív­tak hozzá, de az éle­tét nem lehe­tett megmenteni.

A Nóg­rád Megyei Rendőr-főkapitányság Köz­le­ke­dés­ren­dé­sze­ti Osz­tá­lya a tér­ség­ben lévő kame­rák fel­vé­te­le­i­nek elem­zé­sé­vel rövid­del a bal­eset után már ismer­te a jármű pon­tos típu­sát és rend­szá­mát, majd a pél­dás magyar, szlo­vák és len­gyel ren­dé­sze­ti együtt­mű­kö­dés segít­sé­gé­vel Len­gyel­or­szág­ban el is fog­ták a sofőrt. Ő tagad­ja a cse­lek­mény elkö­ve­té­sét, állí­tá­sa sze­rint egy fa és útra eső kövek okoz­ták a gép­jár­mű ron­gá­ló­dá­sa­it. Véde­ke­zé­sét a tér­fi­gye­lő és biz­ton­sá­gi kame­rák fel­vé­te­lei, vala­mint több igaz­ság­ügyi szak­ér­tői véle­mény is cáfolja.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség az elkö­ve­tő­vel szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát, vala­mint a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től és a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól eltil­tá­sát indít­vá­nyoz­ta vádiratában.

Az ügyész­ség ún. „mér­té­kes indít­ványt” is ter­jesz­tett elő, misze­rint ha a vád­lott a tár­gya­lás meg­kez­dé­se előtt, az elő­ké­szí­tő ülé­sen beis­me­ri a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét, őt a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság hal­ma­za­ti bün­te­tés­ként ítél­je 5 év bör­tön­re, továb­bá tilt­sa el a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól 5 évre, a jár­mű­ve­ze­tés­től pedig 8 évre, vala­mint köte­lez­ze 301.964,- Forint bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re. Ezen eljá­rást gyor­sí­tó intéz­mény lénye­ge, hogy ha a vád­lott beis­mer, ezzel lemond a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról, így a bíró­ság­nak csak azt kell eldön­te­nie, hogy a beis­me­rést elfogadja-e. Ha igen, már az elő­ké­szí­tő ülé­sen íté­le­tet hoz­hat, viszont a mér­té­kes indít­vány­nál hát­rá­nyo­sabb szank­ci­ót nem alkalmazhat.