Főoldal » Hírek » Vádemelés a Magyarországon és Hollandiában is emberölést végrehajtó férfi ellen - korábbi VIDEÓVAL

A férfi Amsz­ter­dam­ban és Buda­pes­ten vég­zett hideg­vér­rel áldo­za­ta­i­val. A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt vele szem­ben és élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tést indítványoz. 

A vád­irat lénye­ge sze­rint a vád­lott, egy 39 éves, szerb és magyar állam­pol­gár férfi 2018 júli­u­sá­ban Amsz­ter­dam­ba uta­zott, ahol álha­jat visel­ve terep­szem­lét tar­tott egy kávé­zó­ban, ahova az a hor­vát férfi járt, akit a vád­lott meg akart ölni. A ter­helt 2018. júli­us 30-án, a dél­utá­ni órák­ban, lep­le­zett kül­ső­vel vissza­tért a kávé­zó­ba és az ott tar­tóz­ko­dó hor­vát sér­tet­tet tar­kón lőtte, majd elhagy­ta a helyszínt.

A vád­lott 2018 szep­tem­be­ré­ben elha­tá­roz­ta, hogy végez egy magyar kábí­tó­szer keres­ke­dő­vel, aki­vel talál­ko­zót beszélt meg 2018. szep­tem­ber 19-én, az esti órák­ra a XV. kerü­let, Szent­mi­há­lyi úti bevá­sár­ló­köz­pont és a Szilas-patak közé. A talál­ko­zón a vád­lott elte­rel­te a sér­tett figyel­mét azzal, hogy kábí­tó­szer­nek lát­szó, való­já­ban cukor­he­lyet­te­sí­tő anya­got tar­tal­ma­zó cso­ma­go­kat adott át meg­vizs­gá­lás­ra, majd lőfegy­ver­rel fejbe lőtte áldo­za­tát. A táma­dó a holt­tes­tet a patak med­ré­be húzta. A férfi a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét köve­tő, kül­föl­di rej­tőz­kö­dé­sé­hez hamis okmá­nyo­kat készí­tet­tet és használt.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság rend­kí­vül ala­pos mun­kát végző élet­vé­del­mi nyo­mo­zói szé­les­kö­rű nem­zet­kö­zi együtt­mű­kö­dés kere­té­ben azo­no­sí­tot­ták a ter­hel­tet, akit 2019. már­ci­us 1-jén a cseh rend­őr­ség elfo­gott. Az elfo­gás elő­ké­szí­té­sé­ben kiemel­ke­dő sze­re­pe volt a EUROJUST-nak és az Euro­pol­nak is.

A férfi Magyar­or­szág­ra szál­lí­tá­sa­kor a kül­föl­di társ­ha­tó­sá­gok­tól a Ter­ror­el­há­rí­tá­si Köz­pont vette át és biz­to­sí­tot­ta a szak­sze­rű és biz­ton­sá­gos kísérését.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a férfi ellen előre kiter­vel­ten és több ember sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te, lőfegy­ver­rel és lőszer­rel vissza­élés és közokirat-hamisítás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Fővá­ro­si Tör­vény­szék előtt.

Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság ítél­je a fér­fit élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tés­re, és zárja ki a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás lehe­tő­sé­gé­ből, vala­mint tilt­sa el a köz­ügyek gyakorlásától.

A vád­lott letar­tóz­ta­tás­ban van.

A Rend­őr­ség vide­ó­fel­vé­te­le­ket is tar­tal­ma­zó koráb­bi köz­le­mé­nye itt érhe­tő el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/tobb-ezer-oldal-nyomozati-anyag-kerult-az