Főoldal » Archív » Vádemelés a meghamisított miniszterelnöki interjú miatt

A Veszp­ré­mi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség infor­má­ci­ós adat meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a szer­kesz­tő­sé­gi mun­ka­társ­sal szem­ben, aki a 2016 decem­be­ré­ben, Orbán Vik­tor minisz­ter­el­nök­kel készí­tett, és az egyik Fejér megyei napi­lap­ban is meg­je­lent inter­jú szö­ve­gét – annak nyom­dá­ba kerü­lé­se előtt – több pon­ton megváltoztatta. 

A vád­irat sze­rint a vád­lott négy dunán­tú­li megyé­ben öt napi­la­pot meg­je­len­te­tő kiadó­nál dol­go­zott, fele­lős szer­kesz­tő­ként. A férfi maga is hasz­nál­ta azt a belső szá­mí­tó­gé­pes rend­szert, amely­nek segít­sé­gé­vel a kiadói cso­port­hoz tar­to­zó szer­kesz­tő­sé­gek a napi­la­po­kat szer­kesz­tet­ték, majd a kész lap­pél­dányt a nyom­dá­nak elküldték.

Orbán Vik­tor minisz­ter­el­nök­kel 2016 decem­be­ré­ben inter­jú készült azért, hogy azt a lap­cso­port­hoz tar­to­zó napi­la­pok kará­cso­nyi szá­má­ban megjelentessék.

A megyei napi­la­pok köz­pon­ti cik­ke­i­ért a veszp­ré­mi szer­kesz­tő­ség arra kije­lölt mun­ka­tár­sai felel­tek. A lap­szá­mok koor­di­ná­lá­sá­ért fele­lős vád­lott 2016. decem­ber 23-án, a kora dél­utá­ni órák­ban, kizá­ró­lag tájé­koz­ta­tás­ként, maga is meg­kap­ta a minisz­ter­el­nö­ki inter­jú szö­ve­gét. A cik­ket a köz­pon­ti szer­kesz­tő még dél­után a Fejér megyei, a duna­új­vá­ro­si és a Vas megyei lapok meg­fe­le­lő olda­la­i­ra bemá­sol­ta. A lap­cso­port­nál hasz­nált szá­mí­tó­gé­pes rend­szer sajá­tos­sá­gai miatt az inter­jú­nak a napi­la­pok anya­gá­ba tör­tént beil­lesz­té­sét a szá­mí­tó­gé­pes rend­szer aktu­á­lis hasz­ná­lói vala­mennyi­en láthatták.

A veszp­ré­mi szer­kesz­tő­ség­ben tar­tóz­ko­dó vád­lott rövid­del ezután a saját szá­mí­tó­gé­pé­ről az egyik sza­bad­sá­gon lévő mun­ka­tár­sá­nak fel­hasz­ná­lói nevé­vel és – a koráb­ban egy­sé­ge­sen kiosz­tott, majd a dol­go­zók több­sé­ge által meg nem vál­toz­ta­tott – jel­sza­vá­val a szá­mí­tó­gé­pes rend­szer­be belé­pett, és a Fejér megyei napi­lap anya­gá­ba bemá­solt inter­jú szö­ve­gét négy pon­ton módo­sí­tot­ta. Az inter­jú így a 2016. decem­ber 24-i lap­szám­ban a meg­vál­toz­ta­tott szö­veg­gel jelent meg.