Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Vádemelés a mentősökre támadó férfival szemben

A Jász­be­ré­nyi Járá­si Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt vádat emelt egy jász­árok­szál­lá­si fér­fi­val szemben.

A vád sze­rint a férfi 2019. decem­ber 20-án, éjfél körül, itta­san, egy Jász-Nagykun-Szolnok megyei tele­pü­lé­sen, az utcán tele­fo­non fel­hív­ta a men­tő­ket azzal, hogy öngyil­kos­sá­gi szán­dé­ka van. A hely­szín­re érke­ző men­tő­sök kér­dé­sé­re, hogy mi a gond­ja, a vád­lott trá­gár sza­vak­kal vála­szolt és mind­ket­tő­jük­re rátá­madt és ütle­gel­ni kezd­te őket.

A men­tő­sök a vád­lot­tat lefog­ták és a rend­őrök kiér­ke­zé­sé­ig vissza­tar­tot­ták, majd a rend­őri intéz­ke­dést köve­tő­en kór­ház­ba szállították.

A vád­lott bán­tal­ma­zá­sa miatt a sér­tet­tek­nek nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­sei keletkeztek.

A Jász­be­ré­nyi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tá­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság a bün­tet­len elő­éle­tű, a cse­lek­mé­nyét beis­me­rő és meg­bá­nó vád­lot­tal szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő vég­zés­sel szab­jon ki sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tést, mely­nek vég­re­haj­tá­sát pró­ba­idő­re füg­gessze fel.

Az ügy­ben első­fo­kon a Jász­be­ré­nyi Járás­bí­ró­ság fog dönteni.