Főoldal » Archív » Vádemelés a monaji halálos kutyatámadás ügyében

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett ember­ölés vét­sé­ge miatt vádat emelt azzal az 50 éves fér­fi­val szem­ben, akinek az egyik kutyá­ja még 2015. októ­ber 29-én meg­tá­ma­dott és meg­ölt egy, a saját por­tá­ján kerti mun­kát végző idős asszonyt Monajon.

A vád­lott monaji ingat­lan­ján össze­sen öt kutyát, köz­tük három ame­ri­kai staf­fords­hi­re ter­ri­ert tar­tott. Annak elle­né­re , hogy a kutyák koráb­ban már több­ször kiszök­tek az udvar­ról és a kör­nyé­ken lakók tar­tot­tak tőlük, a vád­lott nem gon­dos­ko­dott arról, hogy a kutyák el legye­nek zárva és nem biz­to­sí­tot­ta a telek meg­fe­le­lő, biz­ton­sá­gos kör­be­ke­rí­té­sét sem. 

A vád­bé­li napon dél­előtt a vád­lott elment ott­hon­ról úgy, hogy a kutyá­kat fel­ügye­let nél­kül, sza­ba­don hagy­ta a portán. Ezt kihasz­nál­va, az egyik staf­fords­hi­re ter­ri­er – egy 1 éves kan – a kerí­té­sen kijut­va átment a sér­tett tulaj­do­nát képe­ző szom­szé­dos por­tá­ra, ahol a kerí­tés köze­lé­ben éppen bur­go­nyát szedő idős asszonyt meg­tá­mad­ta. A sér­tettet a kutya - a tes­tén leg­alább 20-25 dur­ván ron­csolt hara­pott , illet­ve sza­kí­tott sérü­lést ejtve – mar­can­gol­ni kezd­te, majd fel­te­he­tő­en ész­lel­te azt a két fér­fit, akik a sér­tett segít­sé­gé­re siet­tek és a hely­szín­ről elfutott.

A táma­dás követ­kez­té­ben a sér­tett olyan súlyos, az élet­tel össze­egyez­tet­he­tet­len sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy még a men­tők kiér­ke­zé­sét meg­elő­ző­en elha­lá­lo­zott, éle­tét egyéb­ként az azon­na­li orvo­si beavat­ko­zás sem ment­het­te volna meg.

A megyei főügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben, az 1-5 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel fenye­ge­tett bűn­cse­lek­mény miatt, vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a Mis­kol­ci Törvényszéknek.

Mis­kolc, 2016. szep­tem­ber 27. napján

dr. Mis­kol­ci László

főügyész

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye