Főoldal » Archív » Vádemelés a montenegrói kábítószercsempésszel szemben

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a mon­te­neg­rói fér­fi­val szem­ben, aki tavaly nyá­ron közel tíz kilo­gramm mari­hua­nát pró­bált meg Magyar­or­szág­ra csempészni. 

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2017. júli­us 26-án, éjfél körül jelent­ke­zett belé­pés­re Szer­bia irá­nyá­ból Magyar­or­szág terü­le­té­re a Rösz­ke Autó­pá­lya Határ­át­ke­lő­he­lyen az álta­la veze­tett gép­ko­csi­val. A belé­pés­kor elren­delt téte­les vám­vizs­gá­lat során a gép­ko­csi pót­ke­re­ké­ből huszon­négy cso­mag, közel tíz kilo­gramm mari­hua­nát talál­tak meg és fog­lal­tak le az ellenőrök. 

A vád­lott által Magyar­or­szág terü­le­té­re csem­pész­ni szán­dé­ko­zott kábí­tó­szer tisz­ta ható­anyag­tar­tal­ma a külö­nö­sen jelen­tős mennyi­ség alsó hatá­rát meghaladta. 

A főügyész­ség a vád­lot­tat külö­nö­sen jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­té­vel vádolja. 

A vád­eme­lés­kor elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dönteni.