Főoldal » Archív » Vádemelés a munkadíjat veréssel visszakövetelő férfi ellen

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt azzal a csany­te­le­ki fér­fi­val szem­ben, aki 2017. janu­ár 23-án meg­ver­te a fér­fit, aki koráb­ban a pad­ló­bur­ko­la­tot rakta le a házá­ban.

Az elkö­ve­tő egy isme­rő­se tár­sa­sá­gá­ban 2017. janu­ár 23-án a dél­utá­ni órák­ban gép­ko­csi­val elment Baks­ra, ahol ott­ho­ná­ban fel­ke­res­te a koráb­ban házá­ban belső mun­ká­la­to­kat végző sér­tet­tet.

A vád­lott fel­szó­lí­tot­ta a fér­fit, hogy üljön be a kocsi­ba, majd belök­te a hátsó ülés­re. Lezár­ta a kocsi ajta­ját, és közöl­te vele, hogy nem meg­fe­le­lő minő­sé­gű az álta­la lera­kott padló, ezért fizes­se vissza az árát, vagy meg­öli a csa­lád­ját. A vád­lott ezután a tele­pü­lé­sen lévő, saját ingat­la­ná­ba vitte a fér­fit, ott  több­ször fejen ütöt­te, majd a föld­re eső sér­tet­tet meg­rúg­ta, és csa­lád­ja meg­ölé­sé­vel fenye­get­te. Ezután egy másik baksi ingat­lan­ba vitte, ahol a sér­tett a koráb­bi fenye­ge­tés és verés hatá­sá­ra alá­írt egy meg­ál­la­po­dást, misze­rint a vád­lott 180.000,-Ft-ot adott köl­csön neki, és azt janu­ár 30-ig vissza­fi­ze­ti. A doku­men­tum sze­rint a férfi a gép­ko­csi­ját is elad­ja a vád­lott­nak. A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lést szen­ve­dett.

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség önbí­rás­ko­dás bűn­tet­té­vel, sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­té­vel és könnyű testi sér­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fit. Az egy­től hét és fél évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő bűn­cse­lek­mé­nyek miatt a vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sa és köz­ügyek­től eltil­tás az indít­vány. A vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.