Főoldal » Hírek » Vádemelés a nagycserkeszi halálos baleset miatt - a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Tagad­ja, hogy ő vezet­te volna a gép­ko­csit az a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lott, aki 2022. feb­ru­ár 6-án ittas­sá­ga miatt halá­los bal­ese­tet oko­zott Nagy­cser­kesz köze­lé­ben a főúton.

A Nyír­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tá­nak lénye­ge sze­rint a jár­mű­ve­ze­tés­től éppen ittas veze­tés miatt már koráb­ban eltil­tott férfi 2022. feb­ru­ár 5-én éjjel 17 éves tár­sá­val és a 25 éves sér­tet­tel gép­ko­csi­val Tisza­vas­vá­ri­ba ment szó­ra­koz­ni, ahol a vád­lott és fia­tal­ko­rú társa alko­holt is fogyasz­tott. A gép­ko­csit a sér­tett vezet­te, mivel neki volt jogo­sít­vá­nya, illet­ve nem ivott alko­holt azon a napon. Éjjel 01 óra után a 36-os számú főúton indul­tak haza­fe­lé. A sér­tett veze­tett, aki Nagy­cser­kesz köze­lé­ben lesod­ró­dott az útról, ezért a vád­lott – aki egyéb­ként a gép­ko­csi tulaj­do­no­sa – ittas­sá­ga elle­né­re átvet­te a veze­tést, a sér­tett pedig az anyós­ülé­sen fog­lalt helyet. A biz­ton­sá­gi övet sem a vád­lott, sem fia­tal­ko­rú társa, illet­ve a sér­tett sem kötöt­te be.

Nagy­cser­ke­szen keresz­tül Bujra tar­tot­tak, leg­alább 100 km/h sebes­ség­gel. A meg­en­ge­dett leg­na­gyobb sebes­ség ezen az útsza­ka­szon 70 km/h volt. Éjjel 02 óra körül az eltúl­zott sebes­ség és ittas­sá­ga miatt a vád­lott a gép­ko­csi­val meg­csú­szott a ned­ves úton és átsod­ró­dott a szem­köz­ti oldal­ra, ahol az árok­ba haj­tott, neki­üt­köz­ve egy fának. A sér­tett kire­pült a gép­ko­csi­ból, és olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen elha­lá­lo­zott. A vád­lott és fia­tal­ko­rú társa meg­úsz­ták 8 napon belül gyó­gyu­ló kisebb sérü­lé­sek­kel. Kimász­tak a jár­mű­ből, ami­kor éppen meg­állt egy arra köz­le­ke­dő gép­ko­csi, mely­nek veze­tő­je érdek­lő­dött a bal­eset körül­mé­nye­i­ről, az eset­le­ges továb­bi sérült­ről. A vád­lott és társa azt is leta­gad­ták, hogy a sér­tett a hely­szí­nen lenne, de a tanú meg­ta­lál­ta a föl­dön fekvő sér­tet­tet. Sze­re­tett volna men­tőt hívni, de a vád­lott azt mond­ta, hogy ne hív­jon. A vád­lott agresszí­ven lépett fel a segí­te­ni szán­dé­ko­zó tanú­val szem­ben, aki erre beült a gép­ko­csi­já­ba, majd onnan tele­fo­nált a men­tők­nek és a rend­őrök­nek. A kiér­ke­ző men­tők­nek a tanú mutat­ta meg a hely­színt, mivel a vád­lott és fia­tal­ko­rú társa ekkor már elin­dul­tak Nyír­egy­há­za irá­nyá­ba, 300 méter­rel arrébb talál­ták meg őket a rend­őrök. A rend­őrök kér­dé­se­i­re még azt is tagad­ták, hogy bal­ese­tet szen­ved­tek, illet­ve hogy velük volt a sér­tett. Kis idő eltel­té­vel pedig már azt állí­tot­ták, hogy a gép­ko­csit a sér­tett vezette.

A vád­lott köze­pe­sen volt ittas a bal­eset bekö­vet­ke­zé­se­kor, illet­ve a szer­ve­ze­té­ben kábí­tó­szert is találtak.

A fen­ti­e­ken kívül a vád­lott egy másik bűn­cse­lek­ményt is elkö­ve­tett, mert 2021. októ­ber 6-án Deme­cser­ben figyel­met­len­sé­ge miatt gép­ko­csi­val bal­ese­tet oko­zott, de elhagy­ta a hely­színt anél­kül, hogy a bal­eset­ben érin­tett másik gép­ko­csi sérült veze­tő­jé­nek segít­sé­get nyúj­tott volna.

Az ügyész­ség a fér­fit halált okozó ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­té­vel, két rend­be­li segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak bűn­tet­té­vel és kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja. Fia­tal­ko­rú tár­sát pedig segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak vét­sé­gé­vel. Az ügyész­ség azt indít­vá­nyoz­ta, hogy amennyi­ben a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lott beis­me­rő val­lo­mást tesz és nem kéri a tár­gya­lás meg­tar­tá­sát, akkor a bíró­ság 6 év bör­tön­re ítél­je, továb­bá tilt­sa el a köz­ügyek­től és a jár­mű­ve­ze­tés­től. Fia­tal­ko­rú társa fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés­re szá­mít­hat, ha beis­me­rő val­lo­mást tesz.

Az eljá­rás a Nyír­egy­há­zi Járás­bí­ró­sá­gon folytatódik.

A mel­lé­kelt fotón a vád­lott által veze­tett gép­ko­csi látható.