Főoldal » Hírek » Vádemelés a nagylaki határrendészek korrupciós ügyében – videós hivatkozással – a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség elő­nyért hiva­ta­li köte­les­sé­gét meg­szeg­ve, bűn­szö­vet­ség­ben, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat a Sze­ge­di Tör­vény­szék Kato­nai Taná­csá­nál nyolc határ­rend­ésszel – köz­tük egy alosztály-vezetővel – és egy román állam­pol­gár­ral szemben.

A Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat fel­je­len­té­se alap­ján indult ügy­ben a nyo­mo­zás során vala­mennyi vád­lott beis­me­rő val­lo­más tett. A rend­őr vád­lot­tak hiva­tá­sos szol­gá­la­ti viszo­nya az eljá­rás alatt meg­szűnt, közü­lük ket­ten közel fél évig vol­tak letartóztatásban.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a nagy­la­ki határ­ren­dé­szek szol­gá­la­tuk során még a határ­át­ke­lő előtt rend­sze­re­sen állí­tot­tak meg kül­föl­di gép­jár­mű­ve­ket és külön­bö­ző vélt vagy valós sza­bály­sér­té­sek­re hivat­koz­va fel­aján­lot­ták, hogy kész­pén­zért cse­ré­be elte­kin­te­nek a bír­ság kisza­bá­sá­tól és a sza­bály­sér­té­si eljá­rá­sok megindításától.

A hiva­ta­los sze­mé­lyek meg­ál­la­pod­tak abban, hogy a szol­gá­la­tuk alatt a kül­föl­di állam­pol­gá­rok­tól meg­szer­zett kor­rup­ci­ós pénzt egy­más között szét­oszt­ják, a kész­pénzt pedig egy­más­tól meg­ha­tá­ro­zott idő­kö­zön­ként átvet­ték, azo­kat külön­bö­ző egye­di­leg kiala­kí­tott rej­tek­he­lyen (köz­tük az egyen­ru­há­juk­ban, vagy nap­szem­üveg­tok­ban), ese­ten­ként pedig az átke­lő­he­lyen tárol­ták a szol­gá­la­tuk végéig.

A vád­lot­tak a kor­rup­ci­ós tevé­keny­sé­get az eljá­rás ada­tai sze­rint bizo­nyí­tot­tan 2022. feb­ru­ár köze­pe és 2022. júni­us vége között foly­tat­ták, a vesz­te­ge­té­si pénz­ből vala­mennyi­en részesedtek.

Az ügyész­ség a kilenc vád­lott több­sé­ge ese­té­ben bün­te­tés­ként vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra, a vagyon­vissza­szer­zé­si eljá­rás ered­mé­nyé­re tekin­tet­tel pedig a vád­lot­tak­tól lefog­lalt 4.095 euró, 1.050 lei, 355 angol font, 210 zloty és 355.000 forint érték­ben vagyon­el­kob­zás­ra tett indít­ványt vád­ira­tá­ban az ügyészség.

Az ügy­ben – elfo­gá­si vide­ó­val – köz­zé­tett koráb­bi saj­tó­köz­le­mény itt érhe­tő el: https://ugyeszseg.hu/vesztegetessel-gyanusit-az-ugyeszseg-tobb-hatarrendeszt-ketten-orizetben-vannak-videoval-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye