Főoldal » Hírek » Vádemelés a nemzetközi embercsempész bűnszervezet algír irányítójával és két társával szemben – fotókkal – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bács-Kiskun Vár­me­gyei Főügyész­ség bűn­szer­ve­zet­ben irá­nyí­tó­ként elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés miatt vádat emelt egy algír fér­fi­val szem­ben, aki a Szer­bi­á­ból és Hol­lan­di­á­ból irá­nyí­tott ember­csem­pész bűn­szer­ve­zet magyar­or­szá­gi tevé­keny­sé­gét szer­vez­ve, algír és török bűn­tár­sa­i­val együtt alig fél év alatt leg­alább 78 mig­ráns szál­lí­tá­sát han­gol­ta össze.

A vád sze­rint a Buda­pes­ten élő algír férfi – az ügy egyik vád­lott­ja – 2021. janu­ár ele­jén egy arab férfi meg­bí­zá­sá­ból csat­la­ko­zott a Szer­bi­á­ból és Hol­lan­di­á­ból irá­nyí­tott ember­csem­pész bűn­szer­ve­zet­hez, amely­nek tag­jai egy­más­sal együtt­mű­köd­ve a mig­rán­sok tobor­zá­sát, ország­ha­tá­ro­kon tör­té­nő ille­gá­lis átjut­ta­tá­sát és tovább­szál­lí­tá­sát szer­vez­ték. Az algír férfi első fel­ada­ta három ille­gá­lis határ­át­lé­pő nyu­ga­ti határ­hoz szál­lí­tá­sa volt, ame­lyet siker­rel tel­je­sí­tett. Ezután a vád­lott maga­sabb szin­tű koor­di­ná­ló fel­ada­tot látott el a bűnö­zői cso­port­ban: sofő­rö­ket szer­ve­zett be, akik­nek a fizet­ség mel­lett üzem­anyag­ra pénzt, továb­bá mobil­te­le­font biz­to­sí­tott. Bűn­tár­sa­i­val egyez­tet­te a szál­lí­tá­sok idő­pont­ját, a szál­lí­tan­dó sze­mé­lyek szá­mát, vala­mint a bér­lés­re alkal­mas jár­mű­ve­ket és azok bér­le­ti díját. A lebu­kás elke­rü­lé­se érde­ké­ben a vád­lott a szál­lí­tás során sza­ka­szon­ként küld­te el a vég­re­haj­tók­nak a fel­vé­te­li és kira­ká­si hely­szí­nek GPS koor­di­ná­tá­it. A sike­res szál­lí­tás iga­zo­lá­sa és az ígért összeg kifi­ze­té­se érde­ké­ben a sofő­rök­nek vide­ót kel­lett készí­te­ni­ük és azt az algír fér­fi­nak továbbítaniuk.

A vád­lot­tat a szer­ve­zői és irá­nyí­tói fel­ada­ta­i­ban 2021 júni­u­sá­ban egy hon­fi­tár­sa – az ügy máso­dik vád­lott­ja – is segí­tet­te annak elle­né­re, hogy őt a bíró­ság 2019 novem­be­ré­ben két évre Magyar­or­szág­ról kiuta­sí­tot­ta. Az algír férfi azon­ban a sze­mély­azo­nos­sá­ga lep­le­zé­se érde­ké­ben hamis fran­cia iga­zol­ványt csi­nál­ta­tott, a mos­ta­ni elfo­gá­sa­kor a vele szem­ben intéz­ke­dő rend­őrök­nek is azzal iga­zol­ta magát.

Két magyar sofőr mel­lett egy török férfi – az ügy har­ma­dik vád­lott­ja - is segí­tett a szál­lí­tá­sok vég­re­haj­tá­sá­ban, ő az algír irá­nyí­tó felé fenn­ál­ló tar­to­zá­sát akar­ta ily módon törleszteni.

A vád­lot­tak közel fél év alatt össze­sen leg­alább 78 határ­sér­tő szál­lí­tá­sá­nak meg­szer­ve­zé­sé­ben vet­tek részt. Az irá­nyí­tó algír férfi több mint 3,6 mil­lió forint haszon­ra tett szert.

Az ügyész­ség mind­há­rom fér­fit – egyi­kü­ket mint irá­nyí­tót - bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel vádol­ja. A magát hamis okmá­nyok­kal iga­zo­ló algír fér­fi­nak emel­lett közokirat-hamisítás bűn­tet­te miatt is felel­nie kell. Bűnös­sé­gük­ről a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dönteni.

A csa­tolt fotó­kon a vád­lot­tak közöt­ti tele­fo­nos üze­net­vál­tá­sok, a szál­lí­tá­sok útvo­na­lai és az autó­bér­lés­sel kap­cso­la­tos egyez­te­té­sek láthatók.