Főoldal » Hírek » Vádemelés a parkolás megakadályozására köveket útra helyező lakó ellen - rendőrségi fotókkal - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga elle­ni bűn­tett miatt emelt vádat azzal a 46 éves fér­fi­val szem­ben, aki azért, hogy ne par­kol­ja­nak a háza elé, oda köve­ket helye­zett ki, ezzel bal­ese­tet is okozott.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a sal­gó­tar­já­ni vád­lott 2020 októ­be­ré­re meg­elé­gel­te, hogy rend­sze­re­sen ide­ge­nek par­kol­nak a háza elé, ezért az úttest­re sor­ban öt nagyobb mére­tű ter­més­kö­vet helye­zett el, hogy meg­aka­dá­lyoz­za a jár­mű­vek leál­lí­tá­sát kapu­ja környezetében.

2020. októ­ber 12. nap­ján 19:30 óra­kor a sza­ka­dó eső­től kor­lá­to­zott éjsza­kai látá­si körül­mé­nyek közt haladt erre egy sal­gó­tar­já­ni férfi az álta­la veze­tett sze­mély­gép­ko­csi­val, és mivel szem­ből egy autó­busz érke­zett, szo­ro­san az út szé­lé­hez kor­má­nyoz­ta a jár­mű­vét, ami így az egyik ter­més­kő­nek ütközött.

A bal­eset­ben a gép­ko­csi jobb első kere­ke tönk­re­ment, és bár sze­mé­lyi sérü­lés nem követ­ke­zett be, de a vád­lott azzal, hogy az úttes­ten aka­dályt léte­sí­tett, mások éle­tét, testi épsé­gét, ezál­tal a köz­le­ke­dés biz­ton­sá­gát veszélyeztette.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tá­ban a vád­lot­tal szem­ben – aki cse­lek­mé­nyét meg­bán­ta és az oko­zott kárt a sér­tett­nek mara­dék­ta­la­nul meg­té­rí­tet­te – pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A hely­szín­ről készült fény­kép­fel­vé­te­lek az aláb­bi hivat­ko­zá­so­kon meg­te­kint­he­tők: http://www.police.hu/sites/default/files/hnl%2001_435.jpg

http://www.police.hu/sites/default/files/hnl%2002_424.jpg

http://www.police.hu/sites/default/files/hnl%2003_319.jpg

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/az-elmult-nap-balesetei-62#1