Főoldal » Archív » Vádemelés a potenciafokozót csempésző szerb férfival szemben

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt azzal a szerb fér­fi­val szem­ben, aki tavaly nyá­ron pró­bált meg keres­ke­del­mi mennyi­sé­gű poten­cia­fo­ko­zót Magyar­or­szág­ra csempészni.

A vád­lott 2017. júli­us 19. nap­ján rövid­del éjfélt köve­tő­en jelent­ke­zett belé­pés­re Szer­bia irá­nyá­ból Magyar­or­szág terü­le­té­re a Rösz­ke autó­pá­lya határ­át­ke­lő­he­lyen. Az útle­vél ellen­őr­zést köve­tő­en vám­vizs­gá­lat­ra jelent­ke­zett, ahol a szerb nyel­ven fel­tett kér­dés­re nem jelen­tett be vám­kö­te­les árut. Az eljá­ró pénz­ügy­őr a téte­les vám­vizs­gá­lat mel­lett dön­tött, amely­nek során a gép­ko­csi kesz­tyű­tar­tó­já­ban, ülés­tám­lá­ja mögött, az ülés alat­ti gyári táro­ló­ban, a rak­te­rek­ben talál­ha­tó külön­fé­le cso­ma­gok­ban, ille­tő­leg a vád­lott zse­bé­ben 25 doboz poten­cia­fo­ko­zó készít­ményt talál­tak meg és fog­lal­tak le. A 25 doboz gyógy­szer­nek minő­sü­lő készít­mény dobo­zon­ként hét cso­ma­got tartalmazott.

A vád­lott által becsem­pész­ni szán­dé­ko­zott készít­mény ható­anya­gát figye­lem­be véve gyógy­szer­nek minő­sül, amely Magyar­or­szá­gon for­ga­lom­ba hoza­ta­li enge­déllyel nem ren­del­ke­zik, legá­lis kis­ke­res­ke­del­mi for­ga­lom­ban nem kap­ha­tó. A gyógy­szer a sze­mé­lyes szük­ség­let kielé­gí­té­sé­re szol­gá­ló mennyi­sé­get meg­ha­lad­ja, hason­ló ter­mé­ket kizá­ró­lag csak az arra enge­déllyel ren­del­ke­ző gyár­tó, vagy nagy­ke­res­ke­dő hoz­ha­tott volna be ilyen mennyi­ség­ben. A vád­irat sze­rint a vád­lott Magyar­or­szá­gon nem enge­dé­lye­zett egész­ség­ügyi ter­mé­ket indo­ko­lat­lan mennyi­ség­ben hozott be az ország területére.

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a vád­lot­tat egész­ség­ügyi ter­mék hami­sí­tá­sá­nak bűn­tet­té­vel vádolja.

A vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.