Főoldal » Hírek » Vádemelés a presszó előtt összeverekedő apa és fia ellen - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal az édes­apá­val és fiá­val szem­ben, akik tele­pü­lé­sük presszó­ja előtt össze­ve­re­ked­tek, majd a fiú lefe­jel­te és meg­rúg­ta apját, aki élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szenvedett.

2020 júni­u­sá­ban a 32 éves férfi éppen a köz­ség presszó­ja előtt ült, ami­kor ittas édes­ap­ja szá­mon kérte, miért a tőle köl­csön­kért kabát­ban ment dol­goz­ni. A szó­vál­tás odáig fajult, hogy a fiú ököl­lel arcon ütöt­te apját, aki a föld­re esett, de fel­kelt és két kéz­zel meg­ra­gad­ta fia nya­kát. Dula­kod­ni kezd­tek, majd a fiú lefe­jel­te, három­szor az arcán meg­ütöt­te és egy­szer meg is rúgta az apját, aki újra föld­re került. A fiú­nak azon­ban ez sem volt elég, föl­dön fekvő apját még két­szer fején is meg­ta­pos­ta, majd az élet­ve­szé­lyes kopo­nya­sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett sér­tet­tet magá­ra hagy­va hazament.

Az ügyész­ség a fiú­val szem­ben élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te, míg az apá­val szem­ben garáz­da­ság vét­sé­ge miatt emelt vádat. A vád­irat­ban az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság a fiút sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés­re, míg édes­ap­ját köz­ér­de­kű munka bün­te­tés­re ítélje.

Mivel a fiú a vele szem­ben más ügy­ben kisza­bott fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés tar­ta­ma alatt követ­te el a bűn­cse­lek­ményt, az ügyész­ség indít­ványt tett a bün­te­tés vég­re­haj­tá­sá­ra is, ugyan­is ha az elkö­ve­tő a pró­ba­idő alatt újabb szán­dé­kos bűn­cse­lek­ményt követ el, a fel­füg­gesz­tett bün­te­tést az új bün­te­tés­sel együtt végre kell haj­ta­ni. Így ha a bíró­ság őt bűnös­nek talál­ja, a fér­fi­ra továb­bi 8 hónap sza­bad­ság­vesz­tés letöl­té­se is várhat.

Az ügy­ben a Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék hoz ítéletet.