Főoldal » Hírek » Vádemelés a sikertelen vesztegetési kísérlet után az intézkedő rendőrökre támadó borsodi férfi ellen

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség köte­les­ség meg­sze­gé­sé­re irá­nyu­ló hiva­ta­li vesz­te­ge­tés bűn­tet­te, hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és becsü­let­sér­tés vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Mis­kol­ci Tör­vény­szé­ken.

A vád­irat lénye­ge sze­rint 2020. ápri­lis 10-én a hat­van­öt éves elkö­ve­tő a nála lakó isme­rő­se által veze­tett autó­val meg­lá­to­gat­ta roko­na­it – ahol a sofőr­rel együtt ittas álla­pot­ba került –, majd külön élő élet­tár­sá­hoz men­tek, ahol az autó­val az árok­ba borul­tak.

A Mis­kol­ci Rend­őr­ka­pi­tány­ság állo­má­nyá­ba tar­to­zó jár­őrök mind­ezt ész­lel­ve meg­kezd­ték a szük­sé­ges intéz­ke­dé­se­ket. A férfi nem adott magya­rá­za­tot arra, hogy a kijá­rá­si kor­lá­to­zás sza­bá­lya­it milyen okból szeg­te meg, majd azért, hogy a rend­őrök intéz­ke­dé­si köte­le­zett­sé­gük­nek ne tegye­nek ele­get, több­ször is pénzt ígért nekik. A rend­őrök közöl­ték vele, hogy vesz­te­ge­tés bűn­cse­lek­mé­nye miatt elő fog­ják állí­ta­ni. Ekkor az elkö­ve­tő az intéz­ke­dő rend­őr zász­lóst kia­bál­va azzal fenye­get­te meg, hogy meg­öli az álta­la ismert helyen lakó csa­lád­já­val együtt, miköz­ben maga elé emel­te az ököl­be szo­rí­tott jobb kezét és meg­in­dult a rend­őr irá­nyá­ba.

A rend­őrök testi kény­szert és bilin­cset alkal­maz­tak az elkö­ve­tő­vel szem­ben, aki mind­két intéz­ke­dő rend­őrt trá­gár sza­vak­kal illet­te és meg­ölés­sel fenye­get­te.

A nyo­mo­zó ügyész­ség elren­del­te a ter­helt őri­ze­tét és gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki, aki tagad­ta a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét.

A bűn­is­mét­lés, vala­mint a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye miatt a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en elren­del­te a több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű, más szán­dé­kos, erő­sza­kos bűn­cse­lek­mé­nyek miatt bün­te­tő­el­já­rás hatá­lya alatt álló gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát.

A 2020. ápri­lis 13-a óta letar­tóz­ta­tás­ban lévő elkö­ve­tő­vel szem­ben az ügyész­ség vád­ira­tá­ban azt indít­vá­nyoz­ta, hogy amennyi­ben az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét beis­me­ri, a bíró­ság hal­ma­za­ti bün­te­té­sül ítél­je hat év bör­tön­bün­te­tés­re és hat év köz­ügyek­től eltil­tás­ra.