Főoldal » Archív » Vádemelés a soproni férfi ellen, aki hamis vallomással próbálta menteni az őt összeverő ismerősét

A Győri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt egy sop­ro­ni férfi ellen, aki a bíró­sá­gon hamis val­lo­mást tett, hogy ment­se az isme­rő­sét, akit éppen azzal vádol­tak, hogy esz­mé­let­len­re verte őt.

2015. augusz­tu­sá­ban vitat­ko­zott össze két ittas sop­ro­ni sze­mély, ami­nek a végén egyi­kük három­szor úgy meg­ütöt­te tár­sát, hogy eltö­rött az álla, és esz­mé­le­tét is elve­szí­tet­te. A meg­vert sze­mély a meg­in­dult nyo­mo­zás során tanú­ként több alka­lom­mal is meg­ne­vez­te bán­tal­ma­zó­ját, aki ellen végül súlyos testi sér­tés miatt emel­tek vádat.

Az ügy tár­gya­lá­sán azon­ban a bán­tal­ma­zott férfi meg­vál­toz­tat­ta val­lo­má­sát, már úgy nyi­lat­ko­zott, hogy három isme­ret­len fia­tal verte meg. A bíró­ság nem hitt neki, és bán­tal­ma­zó­ját súlyos testi sér­tés miatt ítél­ték el, vele szem­ben pedig a bíró­sá­gon tett valót­lan val­lo­má­sa miatt hamis tanú­zás miatt emelt vádat a Győri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyészség.