Főoldal » Hírek » Vádemelés a strandolók autóit feltörő páros ellen - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Több­rend­be­li lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség két férfi ellen, akik a vád sze­rint 2020 nya­rán bala­to­ni stran­dok előtt par­ko­ló autó­kat tör­tek fel és lop­ták el a ben­nük hagyott értékeket.

A vád­irat sze­rint a két buda­pes­ti férfi 2020 júni­us - júli­u­sá­ban két nap alatt, előre meg­ter­ve­zet­ten követ­te el a bűn­cse­lek­mé­nye­ket zöm­mel Bala­ton­fűz­főn, de egy sió­fo­ki és egy buda­pes­ti par­ko­ló­ban is tör­tek fel gépkocsikat.

A két elkö­ve­tő sze­mély­au­tó­val érke­zett Bala­ton­fűz­fő­re, ám két kerék­párt is vit­tek maguk­kal. A gép­jár­mű­vet egy fél­re­e­ső helyen lepar­kol­ták, a strand köze­lé­ben álló, fel­tö­rés­re kisze­melt gép­jár­mű­vet pedig kerék­pár­ral köze­lí­tet­ték meg. A bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se után a kerék­pár­ral gyor­san el tud­ták hagy­ni a hely­színt, az eltu­laj­do­ní­tott érté­ke­ket pedig az autó­ban rej­tet­ték el. A vád­lot­tak egy júni­u­si, illet­ve egy júli­u­si napon össze­sen nyolc autót tör­tek fel Bala­ton­fűz­főn, egyet pedig Sió­fo­kon, mellyel 12 sér­tet­tet káro­sí­tot­tak meg. Zsák­má­nyuk főként lap­top, tab­let, blu­e­to­oth hang­szó­ró, mobil­te­le­fo­nok és kész­pénz volt, továb­bá a lopás mel­lett az autók fel­tö­ré­sé­vel ron­gá­lá­si kárt is okoz­tak az autók tulaj­do­no­sa­i­nak. A két férfi a bala­to­ni cse­lek­mé­nye­ket meg­elő­ző­en zár­blok­ko­lá­sos mód­szer­rel egy buda­pes­ti par­ko­ló­ban is tört fel autót, mely­ből egy lap­to­pot vit­tek el. A nyo­mo­zás során az eltu­laj­do­ní­tott tár­gyak egy része elő­ke­rült, a töb­bi­re a sér­tet­tek pol­gá­ri jogi igényt jelen­tet­tek be.

Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban a két bűn­ügyi fel­ügye­let alatt álló elkö­ve­tő­vel szem­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt, mely­nek vég­re­haj­tá­sát egyi­kük ese­té­ben bör­tön­ben, míg az idő­sebb férfi ese­té­ben – aki a bűn­cse­lek­mé­nye­ket több­szö­rös vissza­eső­ként, két koráb­bi, vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­sel össze­füg­gés­ben enge­dé­lye­zett fel­té­te­les sza­bad­ság alatt követ­te el – fegy­ház­ban indít­vá­nyoz­ta elrendelni.