Főoldal » Archív » Vádemelés a szerelemféltésből elkövetett győri késelés ügyében

A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyész­ség vádat emelt az 58 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2016 tava­szán Győr bel­vá­ro­sá­ban volt barát­nő­jét meg­kí­sé­rel­te meg­öl­ni. 

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a házas­ság­ban élő férfi 2014 decem­be­ré­től sze­rel­mi viszonyt foly­ta­tott a 31 éves sér­tet­tel. Emi­att el is akart válni, barát­nő­jét, a sér­tet­tet pedig elje­gyez­te. Az elkö­ve­tő házas­sá­ga utóbb mégis ren­de­ződ­ni lát­szott, a sér­tet­tel a kap­cso­la­ta – a sér­tett kez­de­mé­nye­zé­sé­re – meg­sza­kadt. 2016 már­ci­u­sá­ban a vád­lott és fele­sé­ge kéré­sé­re búcsú talál­ko­zás­ra került sor a tet­tes és a sér­tett között.

A búcsú­zás hely­szí­nén – mely koráb­bi talál­ko­zá­sa­ik­nak is hely­szí­ne volt – a sér­tett közöl­te, hogy talál­ko­zá­suk való­ban az utol­só lesz, mert új barát­ja van. Míg mind­ket­ten vet­kőz­tek, a vád­lott az egyik szek­rény­ből elő­vett egy 12 cm pen­ge­hosszú­sá­gú szar­vas­agancs nyelű kést azért, hogy azt majd az ágy­ne­mű­be rejti és ijesz­tés­sel, sérü­lés oko­zá­sá­val pró­bál­ja majd elér­ni, hogy a sér­tett ne talál­koz­zon új barát­já­val.

A sér­tett azon­ban meg­lát­ta a kést és az elkö­ve­tő ekkor azt a vele szem­ben álló nő mell­ka­sá­ba szúr­ta. A sér­tett meg­döb­be­né­sé­ben azt kér­dez­te, hogy „Mit csi­nálsz, ki akarsz nyír­ni?”, mire a vád­lott azt felel­te, neki már mind­egy, ha az övé nem lehet a sér­tett, másé se legyen, majd több­ször hasba és mell­ka­son szúr­ta őt.

A sér­tett a lakás­ból mene­kül­ni pró­bált, de a vád­lott követ­te és tovább szur­kál­ta őt, vala­mint egy fa gitár­ral több­ször a fejé­re súj­tott. Mikor a sér­tett a tár­sas­ház utcai kapu­já­hoz elju­tott, az elkö­ve­tő – a mene­kü­lést meg­aka­dá­lyo­zan­dó – a sér­tett kilin­cset fogó kar­já­ba döfte a tőr­kést. Az erő­sen legyen­gült sér­tett segít­sé­gért könyör­gött és vizet kért, majd amíg az elkö­ve­tő vissza­ment vízért a lakás­ba, kinyi­tot­ta a bejá­ra­ti ajtót és az utcán egy nyi­tott autó­ba mene­kült.

A kór­ház­ban élet­men­tő műté­tet haj­tot­tak végre a sér­tet­ten, aki­nek tör­zsén, mell­ka­sán, fel­kar­ja­in tizen­négy szúrt, met­szett sérü­lést ejtett az elkö­ve­tő. Emel­lett meg nem hatá­roz­ha­tó szám­ban sérül­tek a sér­tett kezei és ujjai is, bal kar­já­nak nyúj­tó­inai átvá­gás­ra kerül­tek. A has­üre­gi szú­rá­sok több belső szer­vet sér­tet­tek, vala­mint lég­mell kiala­ku­lá­sá­hoz vezet­tek.

A sérü­lé­sek gyógy­tar­ta­ma három hónap, azok­ból mara­dan­dó káro­so­dás kiala­ku­lá­sa vár­ha­tó.

Az ügyész­ség az elkö­ve­tő­vel szem­ben ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat.

Győr, 2016. októ­ber 24. nap­ján

dr.Takács Péter

főügyész