Főoldal » Hírek » Vádemelés a szír embercsempésszel szemben - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a Hol­lan­di­á­ban élő szír fér­fi­val szem­ben, aki idén feb­ru­ár­ban pró­bált meg ille­gá­lis határ­át­lé­pő­ket Nyugat-Európába csempészni.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2021. feb­ru­ár 3. nap­ján 24 óra körül vett fel Sze­ged kül­te­rü­le­tén egy fás-bokros helyen az álta­la veze­tett sze­mély­gép­jár­mű­be hét, magát szír nem­ze­ti­sé­gű­nek valló személyt.

A vád­lott ezt köve­tő­en a sze­mély­gép­ko­csi­val Magyar­or­szág bel­se­je felé indult el, ami­kor a kiszom­bo­ri határ­ren­dé­sze­ti kiren­delt­ség jár­őrei Sze­ged bel­te­rü­le­tén iga­zol­tat­ták. Az iga­zol­ta­tás során meg­ál­la­pí­tást nyert, hogy a vád­lott uta­sai az ország terü­le­té­re tör­té­nő belé­pés­hez és az ország terü­le­tén tör­té­nő tar­tóz­ko­dás­hoz szük­sé­ges fel­té­te­lek­kel nem ren­del­kez­nek, őket rövid­del azt meg­elő­ző­en a szerb-magyar állam­ha­tár sza­ka­szon isme­ret­le­nül maradt sze­mé­lyek jut­tat­ták át ille­gá­li­san Magyar­or­szág területére.

A vád­lott fel­ada­ta az isme­ret­le­nül maradt meg­bí­zó­já­val kötött meg­ál­la­po­dás alap­ján az lett volna, hogy az ille­gá­lis határ­át­lé­pő­ket Nyugat-Európába szállítsa.

A vád­lot­tal szem­ben a Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt emelt vádat.

A vád­eme­lés­kor letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.