Főoldal » Archív » Vádemelés a szombathelyi fegyveres rabló ellen

A Vas Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat az ellen a több­szö­rös vissza­eső férfi ellen, aki gáz­pisz­tollyal kény­sze­rí­tet­te a napi bevé­tel átadá­sá­ra az egyik szom­bat­he­lyi dohány­bolt eladó­ját 2018 novemberében.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2018 októ­be­ré­ben vásá­rol­ta meg a rab­lás­nál hasz­nált gáz- és riasz­tó­fegy­vert a hozzá való gáz­töl­té­nyek­kel együtt, majd néhány hét­tel az elkö­ve­tés előtt vett egy egész arcot taka­ró, feke­te csuk­lyá­val ellá­tott masz­kot is.

A vád­lott, aki nem ren­del­ke­zett enge­déllyel a gáz- és riasz­tó­fegy­ver vise­lé­sé­re, az elkö­ve­tés esté­jén magá­val vitte a gáz­pisz­tolyt és a masz­kot, és kerék­pár­ral indult el az elkö­ve­tés helyére.

A vád­lott a közel­ben hagy­ta a kerék­párt, fel­vet­te a masz­kot, bement az üzlet­be, ahol ekkor elő­vet­te a gáz- és riasz­tó­fegy­vert, amit az eladó arcá­ra sze­ge­zett és köve­tel­te a napi bevé­tel átadását.

Az eladó azt mond­ta a vád­lott­nak, hogy átad­ja a pénzt, csak ne bánt­sa. Ekkor a vád­lott huszon­egy cen­ti­mé­ter­ről arcon lőtte a sér­tet­tet, és ismét fel­szó­lí­tot­ta a pénz átadására.

A löve­dék­től könnye­ző szemű sér­tett elin­dult a pénz­tár­gép­hez, a vád­lott pedig követ­te őt, sür­get­te, majd több­ször meg is ütöt­te, aki az egyik ütés­től elve­szí­tet­te az egyen­sú­lyát és beesett a pult mögé. A vád­lott ekkor a sér­tett fölé hajolt és hátul­ról a feje irá­nyá­ba lőtt, majd ismét fel­szó­lí­tot­ta, hogy men­jen a pén­zért a kasszához.

A sér­tett 185.655 forin­tot adott át a vád­lott­nak, aki elme­ne­kült a helyszínről.

A sér­tett súlyos sérü­lést szen­ve­dett a táma­dás­ban, de a sérü­lést okozó esz­köz­re és a táma­dott test­tá­jék­ra is figye­lem­mel fenn­állt az elszen­ve­dett sérü­lé­sek­nél súlyo­sabb, akár élet­ve­szé­lyes sérü­lés kelet­ke­zé­sé­nek reá­lis lehetősége.

A Vas Megyei Főügyész­ség vég­re­haj­tan­dó fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­lot­tal szem­ben, arra az eset­re pedig, ha a vád­lott beis­me­ri a vád­dal egye­ző­en a bűnös­sé­gét és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról, tíz év fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.