Főoldal » Archív » Vádemelés a szüleit megöletni szándékozó férfival szemben

A Fejér Megyei Főügyész­ség ember­ölés elő­ké­szü­le­té­nek bűn­tet­te miatt vádat emelt azzal a gyú­rói 19 éves fér­fi­val szem­ben, aki isme­rő­se­i­vel akar­ta szü­le­it megöletni.

A vád­lott viszo­nya a szü­le­i­vel meg­rom­lott, illet­ve külön­bö­ző adós­sá­go­kat hal­mo­zott fel, élete jobb­ra­for­du­lá­sát szü­lei halá­lá­tól remél­ve elha­tá­roz­ta, hogy őket megöleti.

Ennek érde­ké­ben a ter­helt 2019. janu­ár­já­ban két isme­rő­sét is meg­ke­res­te, akik közül az egyik a fel­ké­rést eluta­sí­tot­ta, mási­kuk azon­ban 2 mil­lió forin­tért lát­szó­lag elvál­lal­ta azt. Ezt köve­tő­en az ember­ölés­re fel­kért két sze­mély szö­ve­ges, illet­ve hang­üze­net for­má­já­ban fel­vet­te a kap­cso­la­tot a vád­lot­tal, azért, hogy a férfi szán­dé­ká­nak komoly­sá­gá­ról meg­győ­ződ­jön, illet­ve a ter­ve­i­ről bizo­nyí­té­kot sze­rez­zen. A cse­lek­mény vég­re­haj­tá­sát végül a koráb­ban fel­kért sze­mély lát­szó­lag elvál­lal­ta, azon­ban isme­rő­sök köz­re­mű­kö­dé­sé­vel a ter­helt szán­dé­ká­ról érte­sí­tet­te a férfi szüleit.

Mielőtt a vád­lott a célja meg­va­ló­sí­tá­sa érde­ké­ben továb­bi lépé­se­ket tehe­tett volna, a nyo­mo­zó ható­ság a ter­helt szü­lei meg­ölé­sé­re irá­nyu­ló ter­ve­zett cse­lek­ményt meg­aka­dá­lyoz­ta, így az elő­ké­szü­le­ti szak­ban maradt.

A főügyész­ség vád­ira­tá­ban a letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fi­val szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.