Főoldal » Archív » Vádemelés a társát szemen szúró elítélttel szemben

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt azzal a jog­erő­sen elítélt fér­fi­vel szem­ben, aki tavaly május­ban szúr­ta sze­men elítélt-társát a büntetés-végrehajtási intézetben.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2017. május 24-én, a dél­utá­ni órák­ban, zár­ká­já­ban tar­tóz­ko­dott, ami­kor a sér­tett a zár­ka­aj­tó nyi­tott bete­kin­tő nyí­lá­sán bené­zett. A nyí­lá­son keresz­tül beszél­tek egy­más­sal, majd a vád­lott a zár­ká­ban lévő, műanyag­gal bevont, fém­ből készült fel­mo­só­nyél­lel a nyí­lá­son keresz­tül a sér­tet­tet sze­men szúr­ta. A szú­rás miatt a sér­tett bal szeme olyan súlyo­san meg­sé­rült, hogy a szem­go­lyót el kel­lett távo­lí­ta­ni. A sérü­lés mint­egy egy hóna­pon belül gyó­gyult azzal, hogy a szem elvesz­té­se, ille­tő­leg műté­ti eltá­vo­lí­tá­sa mara­dan­dó fogya­té­kos­ság­nak minősül.

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a vád­lot­tat mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okozó súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja, ame­lyet figye­lem­mel koráb­bi elíté­lé­se­i­re is, erő­sza­kos és több­szö­rös vissza­eső­ként köve­tett el.

A vád­eme­lés­kor is jog­erős sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét töltő vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.