Főoldal » Hírek » Vádemelés a Tiszába borult rendőrségi motorcsónak ügyében - fotókkal - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség vízi köz­le­ke­dés gon­dat­lan veszé­lyez­te­té­sé­nek vét­sé­ge miatt emelt ma vádat a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szék Kato­nai Taná­csá­nál.

A vád­irat sze­rint 2021 ápri­li­sá­ban a rend­őr alez­re­des tár­sá­val vízi jár­őr­szol­gá­la­tot látott el a Tiszán egy szol­gá­la­ti célú kis­gép­ha­jó­val, ame­lyet ő veze­tett. A rend­őr alez­re­des köz­le­ke­dé­se során elha­ladt a jobb par­ton kitű­zött „Nem sza­ba­don köz­le­ke­dő komp” tájé­koz­ta­tó jel­zés mel­lett, majd köze­le­dett a köte­les komp­hoz, amely­nek acél­sod­ro­nya ekkor fel­emelt álla­pot­ban volt.

Ami­kor a komp sze­mély­ze­te ész­lel­te a kis­gép­ha­jó köze­le­dé­sét, fehér színű jel­ző­zász­ló­val figyel­mez­tet­ték arra, hogy az acél­sod­rony fel­emelt álla­pot­ban van, a hajó­zá­si út nem sza­bad. Ennek elle­né­re a rend­őr alez­re­des a vízi köz­le­ke­dés­re vonat­ko­zó sza­bályt meg­szeg­ve, az ala­csony­ve­ze­té­sű köte­les komp kife­szí­tett köte­lét túl­sá­go­san meg­kö­ze­lí­tet­te, majd jár­őr­tár­sa egy ott hor­gá­szó fér­fit iga­zol­ta­tott.

A rend­őr kérte a komp sze­mély­ze­tét, hogy enged­jék le a komp­kö­te­let, majd anél­kül, hogy ennek meg­tör­tén­tét meg­vár­ta volna hát­ra­me­net­be kez­dett, majd a műsza­ki elő­írá­so­kat be nem tart­va hir­te­len moz­du­lat­tal elő­re­me­net­be vál­tott, amely­nek követ­kez­té­ben a motor leállt, a víz sod­rá­sa pedig a lefe­lé mozgó, de még a víz fölött lévő komp­kö­tél felé sodor­ta a motor­csó­na­kot, amely­nek neki­üt­kö­zött, majd fel­bo­rult. A rend­őr alez­re­des és jár­őr­tár­sa a rend­sze­re­sí­tett men­tő­mel­lény vise­lé­se nél­kül a 10 fok hőmér­sék­le­tű vízbe estek, majd a fel­bo­rult kis­gép­ha­jó fenék­le­me­zé­re fel­ka­pasz­kod­va vár­ták meg a kimen­té­sü­ket.

A rend­őr alez­re­des cse­lek­mé­nyé­vel a hajó­ban tar­tóz­ko­dó rend­őr őrmes­ter éle­tét, testi épsé­gét köz­vet­len veszély­nek tette ki.

A motor­csó­nak veze­tő­je a bal­ese­tért való fele­lős­sé­get nem ismer­te el.

Vád­ira­tá­ban az ügyész­ség azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban szab­jon ki pénz­bün­te­tést és a vád­lot­tat hatá­ro­zott időre tilt­sa el a vízi jár­mű­ve­ze­tés­től.

A fotók a szem­lén készül­tek.