Főoldal » Archív » Vádemelés a tiszaújvárosi rablópáros ellen

A Tisza­új­vá­ro­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt két 19 éves ónodi fia­tal­em­ber ellen, akik  2019. már­ci­us 23-án egy kis­ko­rú fiút rabol­tak ki Tisza­új­vá­ros­ban.

A vád­irat sze­rint, a cse­lek­mény ide­jén ittas álla­pot­ban lévő vád­lot­tak a fenti napon éjjel, Tisza­új­vá­ros bel­vá­ro­sá­ban talál­koz­tak a sér­tet­tel és bará­ta­i­val, akik­kel köte­ked­ni kezd­tek, mert hal­la­ni vél­ték, hogy sértő meg­jegy­zést tet­tek rájuk. A vád­lot­tak fel­lé­pé­sé­től a kis­ko­rú sér­tett meg­ijedt és pró­bált elme­ne­kül­ni a hely­szín­ről, a vád­lot­tak azon­ban utána men­tek majd mikor utol­ér­ték, az I. rendű vád­lott fel­szó­lí­tot­ta, hogy pakol­jon ki a zse­be­i­ből, vagy baj lesz. A fenye­ge­tés­től meg­ré­mült sér­tett ekkor átadott a fér­fi­nak 110 Ft-ot, vala­mint egy 300 Ft érté­kű öngyúj­tót, melyek közül a pénzt I. rendű vád­lott zseb­re tette, mire a  társa azt java­sol­ta, hogy az öngyúj­tót is tegye el.

Ezt köve­tő­en a vád­lot­tak a sér­tet­tel együtt vissza­men­tek a sér­tett közel­ben tar­tóz­ko­dó bará­ta­i­hoz, miko­ris I. r. vád­lott azt köve­tel­te a sér­tet­től, hogy vegye le a cipő­jét és adja át neki, mert ellen­ke­ző eset­ben meg­ve­ri és bele­lö­ki a köze­li dísz­tó­ba. Félel­mé­ben a sér­tett levet­te a 45.000 Ft érté­kű cipő­jét, amit a férfi a föld­ről magá­hoz vett. Ezután a sér­tett és szin­tén kis­ko­rú bará­tai meg­pró­bál­ták meg­győz­ni őt, hogy adja vissza a cipőt, azon­ban erre azt mond­ta, hogy állít­sák le magu­kat, mert kés van nála és nem sze­ret­né hasz­nál­ni, majd sza­va­i­nak nyo­ma­té­kot adva a ruhá­za­tá­ból elő­vett egy zseb­kést. Végül továb­bi rövid szó­vál­tást köve­tő­en a vád­lot­tak elhagy­ták a hely­színt.

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint a II. rendű vád­lott­nak – aki egyéb­ként fel­lé­pé­sé­vel és kije­len­té­se­i­vel tár­sá­nak a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­re irá­nyu­ló szán­dé­kát mind­vé­gig erő­sí­tet­te – nem volt tudo­má­sa arról, hogy  az I. rendű vád­lott kést tart magá­nál.

A járá­si ügyész­ség az I. rendű vád­lot­tat fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­vel, míg tár­sát bűn­se­géd­ként elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja és vád­ira­tá­ban ennek meg­fe­le­lő­en I. rendű vád­lot­tal szem­ben fegy­ház­bün­te­tés, míg a II. rendű vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra és a köz­ügyek­től tör­té­nő eltil­tá­suk­ra tett indít­ványt a Tisza­új­vá­ro­si Járás­bí­ró­ság­nak.