Főoldal » Archív » Vádemelés a tíz főt szállító embercsempészek ellen

A Sop­ro­ni Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett ember­csem­pé­szés­sel vádol három szerb állam­pol­gár­sá­gú fér­fit, akik tavaly télen egy hét sze­mé­lyes sze­mély­gép­ko­csi­ban tíz sze­mélyt szál­lí­tot­tak át az országon.

A vád sze­rint az afgán és pakisz­tá­ni állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­ak 2019 decem­be­ré­ben Szer­bi­án át lép­tek Magyar­or­szág terü­le­té­re, úgy, hogy a határ­vé­del­mi kerí­té­sen lét­rán mász­tak át. Sze­ged kör­nyé­kén az egyik vád­lott vette fel őket az ember­csem­pész tár­sai által erre a célra neki ren­del­ke­zés­re bocsá­tott hét sze­mé­lyes sze­mély­au­tó­ba, míg a másik két vád­lott „elő­fu­tó­ként” biz­to­sí­tot­ták a Magyar­or­szá­gon tör­té­nő köz­le­ke­dést. A vád­lot­ta­kat a rend­őrök Győr-Moson-Sopron megye terü­le­tén fel­tar­tóz­tat­ták és elfogták.

Az autót veze­tő vád­lott ezer­öt­száz euró­ért, tár­sai három­száz, illet­ve száz euró­ért vál­lal­ták a bűn­cse­lek­mény elkövetését.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tak­kal szem­ben nyolc év sza­bad­ság­vesz­tés is kiszabható.