Főoldal » Archív » Vádemelés a több, mint 500 millió forint adót csaló autókereskedőkkel szemben

A Csong­rád Megyei Főügyészség vádat emelt azzal a fér­fivel és fele­sé­gé­vel, vala­mint továb­bi három sze­méllyel szem­ben, akik 563 mil­lió forint vagyo­ni hát­rányt okoz­tak álta­lános for­gal­mi adó adó­nem­ben az álla­mi költségvetésnek.

A vád­irat sze­rint a férfi és fele­sé­ge 2013. és 2017. között két, hasz­nált autó keres­ke­dés­sel fog­lal­ko­zó gaz­da­sá­gi tár­sa­ság kere­té­ben köve­tett el költ­ség­ve­té­si csa­lást. Mód­sze­rük sze­rint az Euró­pai Unió terüle­té­ről adó­men­te­sen beho­zott hasz­nált autók for­ga­lom­ba hoza­ta­la során beszer­zé­se­i­ket úgy tűn­tették fel, mint­ha azok­ra álta­lá­nos for­gal­mi adó­val növelt érték­kel került volna sor. A költ­ség­ve­té­si csa­lást meg­ká­ro­sí­tó tevé­keny­sé­gük lep­le­zé­se érde­ké­ben cseh­or­szá­gi szék­he­lyű gaz­da­sá­gi tár­sa­ságokat is ala­pí­tot­tak, melye­ken a jel­lem­ző­en Német­or­szág­ból beho­zott gép­jár­mű­ve­ket átszámlázták.

A hasz­nált autók Euró­pai Unió terü­le­té­ről tör­té­nő beszer­zé­sé­vel össze­füg­gés­ben a férfi és a fele­sé­ge által veze­tett gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok­nak, mint magyar­or­szá­gi első for­ga­lom­ba hozó­nak, kel­lett volna az áfát beval­la­nia és meg­fi­zet­nie, ami­vel szem­ben a beszer­zést ter­he­lő és az álta­la fize­ten­dő áfá­ból levon­ha­tó adót nem tün­tet­he­tett volna fel.

A fér­fi­nak és fele­sé­gé­nek segít­sé­get nyúj­tott a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­ben köny­ve­lő­jük, vala­mint a cseh honos­sá­gú gaz­da­sá­gi tár­sa­ság ügy­ve­ze­té­sét, ille­tő­leg tény­le­ges veze­té­sét ellá­tó továb­bi két vád­lott is.

A vád­lot­tak cse­lek­mé­nyük­kel az álla­mi költ­ség­ve­tés­nek 563.592.000.-Ft vagyo­ni hát­rányt okoztak.

A főügyész­ség a vád­lot­ta­kat külö­nö­sen jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­té­vel és más ehhez kap­cso­ló­dó bűn­cse­lek­mé­nyek­kel is vádolja.

A vád­eme­lés­kor sza­bad­lá­bon véde­ke­ző vád­lot­tak bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dönteni.