Főoldal » Archív » Vádemelés a tömegkarambolt okozó figyelmetlen járművezetővel szemben

Köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat az Egri Járá­si Ügyész­ség egy 47 éves fér­fi­val szem­ben, aki tavaly nyá­ron súlyos bal­ese­tet oko­zott az M3-as autópályán. 

A vád­lott 2018. júli­us 15-én dél­előtt Nyugat-Magyarországról tar­tott Erdély­be egy 9 sze­mé­lyes kis­busszal, mely­ben hat utast szál­lí­tott.  A késő dél­előt­ti órák­ban jó látá­si viszo­nyok között érke­zett Kál tér­sé­gé­ben az autó­pá­lya 90. kilo­mé­ter­szel­vé­nyé­be, ahol for­gal­mi okok­ból mind­két sáv­ban hosszú kocsi­sor tor­ló­dott fel.

Bár az álló jár­mű­vek fék­lám­pái távol­ról is jól lát­ha­tó­an vilá­gí­tot­tak, a kis­busz veze­tő­je ezt figyel­met­len­sé­ge miatt nem ész­lel­te idő­ben, így vál­to­zat­lan, 120 km/h körü­li sebes­ség­gel köze­lí­tet­te meg a dugót, mely mögött már vész­fé­kez­ve sem tudott meg­áll­ni. Ekkor, az utol­só pil­la­nat­ban úgy dön­tött, hogy a két jár­mű­osz­lop közé kor­má­nyoz­za a jár­mű­vét, ahol azon­ban nem volt annyi hely, hogy ott sza­ba­don elha­lad­ha­tott volna.

Ennek követ­kez­té­ben elő­ször egy, a belső sáv­ban álló terep­já­ró­nak ütkö­zött, amit előbb a bal olda­li sza­lag­kor­lát­nak, azután az előt­te álló másik, azo­nos típu­sú autó­nak lökött, miköz­ben ebben a for­gal­mi sáv­ban meg­ron­gált egy továb­bi sze­mély­gép­ko­csit is. A külső sáv­ban előbb egy ritka old­ti­mert, majd továb­bi három álló jár­mű­vet tört össze a vádlott.

Az ütközés-sorozatban a kis­busz uta­sai közül hár­man, a vét­len jár­mű­vek uta­sai közül ket­ten szen­ved­tek 8 napon túl gyó­gyu­ló súlyos sérü­lé­se­ket, továb­bi négy sze­mély pedig könnyeb­ben sérült.

Az Egri Járá­si Ügyész­ség a vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság a vád­lot­tal szem­ben főbün­te­té­sül vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tést, és emel­lett pénz­bün­te­tést is szab­jon ki.