Főoldal » Hírek » Vádemelés a trafikrabló ellen - VIDEÓVAL - a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás miatt emelt vádat az ellen a tamá­si fia­tal­em­ber ellen, aki már­ci­us végén Pécsen kira­bolt egy dohányboltot.

A vád­irat sze­rint a férfi 2021. tava­szán mun­ka­hellyel, állan­dó jöve­de­lem­mel nem ren­del­ke­zett, ezért elha­tá­roz­ta, hogy bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel fog pénzt sze­rez­ni. Ennek érde­ké­ben 2021. már­ci­us 24-én, dél­után tamá­si lakó­he­lyé­ről Pécs­re uta­zott a bará­ta­i­hoz, akik­kel a kora esti órá­kig ita­lo­zott, illet­ve fil­met nézett.

18 óra 30 perc körü­li idő­ben úgy dön­tött, hogy a ter­ve­zett bűn­cse­lek­ményt vég­re­hajt­ja és a barát­já­nak laká­sá­hoz köze­li Nem­ze­ti Dohány­bolt bevé­te­lét erő­szak­kal meg­szer­zi. Átöl­tö­zött, fel­vet­te a kife­je­zet­ten e cél­ból magá­val hozott vál­tó­ru­há­ját, és magá­hoz vett egy kb. 15 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kony­ha­kést, majd nem sok­kal zárás előtt belé­pett a szom­szé­dos trafikba.

A férfi az eladó­nő­re fogta a kést, és a bevé­tel átadá­sát köve­tel­te. A fenye­ge­tést azzal nyo­ma­té­ko­sí­tot­ta, hogy két kéz­zel rázni kezd­te a pult­ra sze­relt ple­xit, abba kapasz­kod­va fel­ug­rott a pult­ra, és a kést a ple­xin keresz­tül fogta rá a pult mögött hát­rál­ni pró­bá­ló eladónőre.

A fenye­ge­tés hatá­sá­ra az eladó­nő a kasszá­ban lévő alig 150.000 forint kész­pénzt átad­ta a fér­fi­nak, aki ezután távo­zott a dohányboltból.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő férfi beis­mer­te a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét, fele­lős­sé­gé­ről a Pécsi Járás­bí­ró­ság dönt majd.