Főoldal » Hírek » Vádemelés a vasúti átjáróba hajtó nő ellen - fotókkal - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 49 éves nő ellen, aki 2020 őszén öngyil­kos­sá­gi szán­dék­kal haj­tott a vas­úti átjáróba.

A Győri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a 49 éves ter­helt 2021 novem­be­ré­ben egy Győr mel­let­ti tele­pü­lés hatá­rá­ban köz­le­ke­dett gép­ko­csi­já­val. Zak­la­tott volt, magán­éle­ti gon­dok gyö­tör­ték, ezért a vas­úti átjá­ró­hoz érve, annak piros jel­zé­se elle­né­re öngyil­kos­sá­gi szán­dék­kal, szán­dé­ko­san a sínek­re haj­tott. A vas­úti pályán ekkor köz­le­ke­dett Hegyes­ha­lom irá­nyá­ból Buda­pest felé a gyors­vo­nat, mely a sínen lévő sze­mély­au­tó­nak ütkö­zött, azt ketté sza­kí­tot­ta és a sín­ről lelökte.

A ter­helt a bal­eset­ben cso­dá­val hatá­ros módon nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, és a vona­ton sem tör­tént sze­mé­lyi sérü­lés, azon­ban a moz­dony­ban több mint 3.700.000 forint kár keletkezett.

A nő ellen köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga ellen elkö­ve­tett bűn­tett miatt emelt vádat az ügyész­ség, vele szem­ben három évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés is kiszab­ha­tó, vala­mint az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a jár­mű­ve­ze­tés­től is tilt­sa el a bíróság.

A nyo­mo­zás során a Győri Rend­őr­ka­pi­tány­ság rend­őrei jár­tak el, az érde­mi dön­tést pedig vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.