Főoldal » Hírek » Vádemelés a védettségi igazolványért okiratot hamisító kormánytisztviselők ellen - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Hiva­ta­los sze­mély által elkö­ve­tett közokirat-hamisítás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség három, járá­si hiva­tal­ban dol­go­zó nő ellen, akik­nek együtt­mű­kö­dé­se foly­tán egyi­kük hamis védett­sé­gi iga­zol­vány­hoz sze­re­tett volna hozzájutni.

A vád­irat sze­rint az ügy 55 éves vád­lott­ja 2021 ápri­li­sá­ban kor­mány­tiszt­vi­se­lő­ként dol­go­zott, és fel­adat­kö­ré­be tar­to­zott a jár­vány­ügyi fer­tő­ző beteg­sé­gek beje­len­tő szak­rend­sze­ré­nek keze­lé­se, a fer­tő­zés­sel kap­cso­la­tos ada­tok rög­zí­té­se. A két másik vád­lott, egy 45 és egy 48 éves nő ugyan­azon az osz­tá­lyon igaz­ga­tá­si fel­ada­to­kat látott el.

Az 55 éves nő jog­ta­la­nul sze­re­tett volna a fer­tő­zés­ből való gyó­gyult­sá­gon ala­pu­ló védett­sé­gi iga­zol­vány­hoz jutni, ezért elha­tá­roz­ta, hogy azt a hiva­ta­li hely­ze­té­vel vissza­él­ve, jogo­sult­ság nél­kül fogja meg­sze­rez­ni magá­nak és élettársának.

Ennek érde­ké­ben a saját és élet­tár­sa nevé­ben is kitöl­tött egy-egy for­ma­nyom­tat­ványt, ame­lyen valót­la­nul koro­na­ví­rus­fer­tő­zött­ként tün­tet­te fel magu­kat. Kol­lé­ga­nő­jét, az ügy másik vád­lott­ját pedig meg­kér­te, hogy az adat­la­po­kat – tudva, hogy azok nem tük­rö­zik a való­sá­got – iktas­sa be, majd a hamis nyi­lat­ko­za­tok alap­ján a karan­tén elren­de­lé­sé­ről szóló hatá­ro­za­to­kat is írja alá. Mind­járt más­nap az e fel­adat­kör­ben eljá­ró másik mun­ka­társ­nő­jét kérte, hogy hatá­ro­za­ta­ik­ra írja rá a tünet­men­tes­ség beje­len­té­sé­ről szóló, szin­tén hamis nyi­lat­ko­za­tot. Ezt köve­tő­en a vád­lott az ira­tok bir­to­ká­ban meg­ír­ta saját maga és élet­tár­sa nevé­re a karan­tén­fel­ol­dó hatá­ro­za­to­kat, majd azo­kat alá­írás­ra fel is töl­töt­te az alá­író rend­szer­be, ám ekkor a be nem vont mun­ka­tár­sak ész­lel­ték az ira­tok  valót­lan tar­tal­mát, melyek így nem kerül­tek aláírásra.

Az ügyész­ség a három nővel szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel bün­te­tő­vég­zés­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a Veszp­ré­mi Járásbíróságnak.