Főoldal » Hírek » Vádemelés a veszprémi ékszerüzlet kirablóival szemben - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Súlyo­sab­ban minő­sü­lő rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Veszp­rém Megyei Főügyész­ség azzal a két román állam­pol­gár­ral szem­ben, akik tár­sa­ik­kal együtt 2020. novem­ber 4-én kala­pá­csok­kal fel­fegy­ver­kez­ve rabol­tak ki egy veszp­ré­mi ékszerüzletet.

A vád­irat sze­rint a két 30, illet­ve 40 éves férfi - négy isme­ret­le­nül maradt tár­sá­val együtt - már napok­kal koráb­ban kisze­mel­te a veszp­ré­mi ékszer­bol­tot, és fel­de­rí­tet­te annak környezetét. 

Az elkö­ve­tők végül 2020. novem­ber 4-én dél­után csuk­lyá­ban, magu­kat símaszk­kal, egész­ség­ügyi maszk­kal álcáz­va meg­je­len­tek a bevá­sár­ló­köz­pont­ban, hogy az üzle­tet kira­bol­ják. Az üve­ge­zett táro­lók szét­tö­ré­sé­hez kala­pá­cso­kat vit­tek maguk­kal, majd ami­kor az üzlet­be értek, annak önmű­kö­dő ajta­ját a mene­kü­lé­sük meg­könnyí­té­se végett előre elké­szí­tett vil­lás faszer­ke­ze­tek­kel kitá­masz­tot­ták, az eladó­pult és az ékszer­tá­ro­ló vit­rin üve­gét pedig betörték.

Az üzlet­ben tar­tóz­ko­dó sér­tett pró­bál­ta meg­aka­dá­lyoz­ni a rab­lást, azon­ban az elkö­ve­tők meg­hát­rá­lás­ra kény­sze­rí­tet­ték, és az éksze­re­ket a maguk­kal vitt sport­tás­kák­ba rak­ták. A sér­tett még ezt köve­tő­en is szem­be­szállt az elkö­ve­tők­kel, de egyi­kük kala­pács­nyél­lel meg­ütöt­te és ellök­te, majd az eltu­laj­do­ní­tott érté­kek­kel együtt távoz­tak. A vád­lot­tak és isme­ret­len tár­sa­ik az üzlet­ből közel 11 700 000 forint érté­kű ékszert tulaj­do­ní­tot­tak el.

Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban a két vád­lot­tal szem­ben - akik­nek elfo­gá­sá­ra euró­pai elfo­ga­tó­pa­rancs kibo­csá­tá­sát köve­tő­en, Romá­ni­á­ban került sor - fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát és Magyar­or­szág terü­le­té­ről tör­té­nő vég­le­ges hatá­lyú kiuta­sí­tá­su­kat indítványozta.