Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Vádemelés a visszatérő maszkos és parókás rabló ellen – VIDEÓVAL

A símasz­kos betö­rő rabolt is, ami­kor haza­ért a házi­gaz­da, majd újból pénz­hez akart jutni ugyan­ott, ekkor azon­ban már nem jutott zsák­mány­hoz; a Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt ellene.

A vád­irat sze­rint egy 39 éves férfi 2019. feb­ru­ár 6-án, éjfél körül egy II. kerü­le­ti csa­lá­di ház­hoz ment azért, hogy onnan érté­ke­ket sze­rez­zen. A férfi magá­val vitt egy fegy­ver­nek lát­szó tár­gyat, a fejé­re símasz­kot húzott. A férfi betört a házba, és össze­ké­szí­tet­te azt, amit el akart lopni. Ekkor érke­zett haza az ott lakó férfi, akit a táma­dó meg­fe­nye­ge­tett a fegy­ver­nek lát­szó tárggyal és kész­pénz átadá­sá­ra kény­sze­rí­tet­te. A sér­tett egy­mil­lió forin­tot adott át, majd a rabló a pénz­zel távozott.

A vád­lott - továb­bi zsák­mány remé­nyé­ben - 2019. május 13-án, a dél­utá­ni órák­ban, ismét egy fegy­ver­nek lát­szó tárggyal, vala­mint újra álru­há­ba öltöz­ve, hosszú vörös paró­ká­ban vissza­tért a hely­szín­re, ahol meg­vár­ta és kény­sze­rí­te­ni pró­bál­ta a haza­té­rő sér­tet­tet, hogy adjon át még pénzt. A sér­tett nem tett ele­get a fel­szó­lí­tás­nak, és a szom­széd házak felé segít­sé­gért kia­bált, amely­nek hatá­sá­ra a vád­lott elmenekült.

A gyors és ala­pos fel­de­rí­tés alap­ján a Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság Rab­lá­si Osz­tály nyo­mo­zói a Cél­kö­rö­zé­si Osz­tály, és a Ter­ror­el­há­rí­tá­si Köz­pont bevo­ná­sá­val már 2019. május 24-én elfog­ták a fér­fit, aki őri­zet­be és letar­tóz­ta­tás­ba került.

A Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fi­val mint több­szö­rös vissza­eső­vel szem­ben fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te, minő­sí­tett magán­lak­sér­tés és sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Bíróságra.

Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság a fér­fit - ha az elő­ké­szí­tő ülé­sen a vád tár­gyát képe­ző vala­mennyi bűn­cse­lek­mény vonat­ko­zá­sá­ban beis­me­ri a bűnös­sé­gét és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról - 16 év fegy­ház­bün­te­tés­re és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra, ítél­je, vala­mint álla­pít­sa meg, hogy nem bocsát­ha­tó fel­té­te­les szabadságra.

A vád­lott jelen­leg más ügy­ben jog­erős sza­bad­ság­vesz­tést tölt.

A rend­őr­ség által koráb­ban köz­zé­tett, vide­ót is tar­tal­ma­zó köz­le­mény itt elérhető:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/orizetben-a-maszkos-rablo