Főoldal » Hírek » Vádemelés a volt élettársát a nyílt utcán nyakon szúró férfi ellen - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat egy 39 éves bátony­te­re­nyei férfi ellen, aki az utcán, dula­ko­dás köz­ben szúr­ta meg nya­kán és kar­ján volt élettársát.

A férfi és a sér­tett élet­tár­si kap­cso­la­ta 2020 ápri­li­sá­ban szűnt meg a férfi fél­té­keny­sé­ge miatt, aki ellen agresszi­vi­tá­sa miatt a bíró­ság 2020. ápri­lis 24-én távol­tar­tást is ren­delt el.

A nő a követ­ke­ző hónap­ban a férfi nevé­ben obsz­cén tar­tal­mú chat-üzeneteket kül­dött a férfi nőis­me­rő­se­i­nek, ezért 2020. május 28-án a férfi akko­ri élet­tár­sa Bátony­te­re­nyén meg­ál­lí­tot­ta őt.

Beszél­ge­té­sük hamar vitá­vá fajult, amibe a férfi is becsat­la­ko­zott. Miu­tán a sér­tett és a férfi ket­tes­ben maradt, tovább foly­tat­ták a vesze­ke­dést, a férfi hama­ro­san meg­ölés­sel fenye­ge­tő­zött, mire a nő előbb kezé­vel pró­bál­ta távol tar­ta­ni magá­tól a fér­fit, majd hát­rál­ni, azután futni kez­dett előle.

Mene­kü­lés köz­ben a 112-es segély­hí­vó szá­mon kért segít­sé­get, ami­kor az őt üldö­ző férfi ezt meg­hal­lot­ta, nad­rág­zse­bé­ből elő­vett egy 5,5 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kést és nagy erő­vel nya­kon szúr­ta a nőt, majd továb­bi két szú­rást ejtett a nya­kán és a karján.

A vérző sér­tett egy köze­li étte­rem dol­go­zó­i­tól kért segít­sé­get, a vád­lott eköz­ben elsé­tált a helyszínről.

A bán­tal­ma­zás és a jelen­tős vér­vesz­te­ség követ­kez­té­ben a nő olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, ame­lyek az azon­na­li hely­szí­ni segít­ség­nyúj­tás, majd a szak­sze­rű men­tő­el­lá­tás és orvo­si ellá­tás nél­kül a halá­lá­hoz veze­tet­tek volna.

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség vád­ira­tá­ban a letar­tóz­ta­tás­ban lévő elkö­ve­tő­vel szem­ben vég­re­haj­tan­dó fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát, a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól tör­té­nő eltil­tá­sát és az 518.871 forin­tos bűn­ügyi költ­ség meg­fi­zet­te­té­sét indítványozta.

Az ügy­ben első fokon a Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék dönt.