Főoldal » Archív » Vádemelés a volt feleségét folyamatosan zaklató egykori rendőr ellen

A koráb­bi ügyé­szi intéz­ke­dés sem volt ele­gen­dő ahhoz, hogy vissza­tart­son egy Heves megyé­ben élő fér­fit elvált házas­tár­sa mód­sze­res és kitar­tó zak­la­tá­sá­tól, ezért a Füzes­abo­nyi Járá­si Ügyész­ség most két ízben is vádat emelt az elkö­ve­tő­vel szemben.

A vád­lott és a sér­tett tíz éven át élt házas­ság­ban egy Heves megyei köz­ség­ben. Élet­kö­zös­sé­gük három évvel ezelőtt sza­kadt meg, akkor elvál­tak, és a férfi elköl­tö­zött a közös lakás­ból. 2017. októ­be­ré­től az elvált férj mobil­te­le­fo­non kéret­le­nül, ám rend­sze­re­sen keres­te volt fele­sé­gét, akit idén janu­á­rig össze­sen 350 alka­lom­mal hívott fel, illet­ve kül­dött a részé­re rövid szö­ve­ges üze­ne­te­ket annak elle­né­re, hogy a sér­tett ez ellen több­ször és kife­je­zet­ten tiltakozott.

A Füzes­abo­nyi Járá­si Ügyész­ség a cse­lek­mé­nyé­vel a minő­sí­tett zak­la­tás vét­sé­gét meg­va­ló­sí­tó fér­fi­val szem­ben ezért 2018. már­ci­u­sá­ban 1 év 6 hónap idő­tar­tam­ban elha­lasz­tot­ta a vád­eme­lést, egy­ben elren­del­te a párt­fo­gó fel­ügye­le­tét. Az ügyész­ség - az elkö­ve­tés akkor ismert körül­mé­nyei alap­ján - úgy ítél­te meg, hogy a gya­nú­sí­tott jövő­be­ni maga­tar­tá­sá­ban mutat­ko­zó ked­ve­ző hatás a bíró­sá­gi eljá­rás mel­lő­zé­sé­vel is elér­he­tő. Az ügyé­szi hatá­ro­zat tar­tal­maz­ta azt a figyel­mez­te­tést, hogy ha a ter­helt a vád­eme­lés elha­lasz­tá­sá­nak idő­tar­ta­ma alatt ismét szán­dé­kos bűn­cse­lek­ményt követ el, akkor vele szem­ben ezek miatt a zak­la­tá­sok miatt is vád­eme­lés­re kerül sor.

A férfi - mivel nem tudta fel­dol­goz­ni a sza­kí­tást - tovább molesz­tál­ta tele­fo­non elvált fele­sé­gét, akit idén júni­u­sig újabb, továb­bi 200 alka­lom­mal kere­sett a mobil­ján. A Füzes­abo­nyi Járá­si Ügyész­ség ezért a volt házas­társ sérel­mé­re elkö­ve­tett zak­la­tás vét­sé­ge miatt júni­us 27-én vád­ira­tot nyúj­tott be vele szem­ben az ille­té­kes bíróságon.

Ezt köve­tő­en az ügyész­ség a koráb­ban elha­lasz­tott vád­eme­lés tekin­te­té­ben is elren­del­te az eljá­rás foly­ta­tá­sát, majd a napok­ban vádat emelt a férfi által koráb­ban, az elmúlt évek során elkö­ve­tett zak­la­tá­sok miatt. A Füzes­abo­nyi Járá­si Ügyész­ség a vád­ira­tá­ban indít­ványt tett az ügyek egye­sí­té­sé­re, így a jog­kö­ve­tő maga­tar­tás­ra kép­te­len vád­lott­nak most vár­ha­tó­an egy eljá­rás­ban kell majd felel­nie a volt fele­sé­ge sérel­mé­re hosszabb időn át, kitar­tó­an elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mény­so­ro­zat miatt.