Főoldal » Archív » Vádemelés a zebrán gázoló mentős ellen

A Gyu­lai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a 40 éves békés­csa­bai fér­fi­val szem­ben, aki egy men­tő­au­tó sofőr­je­ként tavaly novem­ber­ben zeb­rán gázolt halál­ra egy 16 éves lányt.

Az Orszá­gos Men­tő­szol­gá­lat békés­csa­bai men­tő­ál­lo­má­sán gép­ko­csi­ve­ze­tő­ként dol­go­zó vád­lott 2016. novem­ber 22-én a kora dél­utá­ni órák­ban kezd­te meg a sür­gős kivo­nu­lást a men­tő­szol­gá­lat­ra érke­zett beje­len­tés miatt. A vád­lott által veze­tett men­tő­au­tó meg­kü­lön­böz­te­tő hang- és fény­jel­zés­sel kb. 87-89 km/h sebes­ség­gel köz­le­ke­dett Békés­csa­ba lakott terü­le­tén. A Bar­tók Béla út – Pető­fi utca – Sze­me­re utca keresz­te­ző­dé­sé­ben a köz­le­ke­dé­si lámpa piros jel­zé­sén tör­té­nő átha­la­dá­sa során elütöt­te a men­tő­au­tó­nak jobb­ról, a Pető­fi utca felől, a kije­lölt gya­lo­gos átke­lő­hely mel­lett kb. 1 méter távol­ság­ra a zöld jel­zé­sen a Sze­me­re utca irá­nyá­ba kerék­pá­ro­zó fia­tal­ko­rú sér­tet­tet. A sér­tett úgy köz­le­ke­dett kerék­pár­já­val a gya­lo­gos átke­lő­he­lyen, hogy kezé­ben tar­tot­ta a mobil­te­le­fon­ját, amely­hez kap­csolt fül­hall­ga­tó a fülé­ben volt, azon zenét hall­ga­tott. Amennyi­ben a zene­hall­ga­tás nem vonta volna el a sér­tett figyel­mét, balra nézve ész­lel­het­te volna a men­tő­gép­jár­mű­vet. Az ütkö­zés követ­kez­té­ben a sér­tett olyan súlyos fej­sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy kór­ház­ba szál­lí­tá­sát köve­tő­en, az esti órák­ban elhalálozott.

A KRESZ 49. § (2) bekez­dé­se sze­rint a meg­kü­lön­böz­te­tő fény- és hang­jel­zést együt­te­sen hasz­ná­ló gép­jár­mű veze­tő­je – a rend­őr és a vas­úti átjá­rót biz­to­sí­tó jel­ző­be­ren­de­zé­sek jel­zé­se­it kivé­ve – a köz­úti jel­zé­se­ket, továb­bá a 24-43. §-okban fog­lalt ren­del­ke­zé­se­ket figyel­men kívül hagy­hat­ja, ha maga­tar­tá­sá­val a köz­le­ke­dés biz­ton­sá­gát, vala­mint a személy- és vagyon­biz­ton­sá­got nem veszé­lyez­te­ti és meg­győ­ző­dött arról, hogy a köz­le­ke­dés többi részt­ve­vő­je az aka­dály­ta­lan tovább hala­dást lehe­tő­vé tette.

A vád­lott az előb­bi jog­sza­bá­lyi ren­del­ke­zést meg­szeg­ve a tőle elvár­ha­tó körül­te­kin­tést és figyel­met elmu­lasz­tot­ta akkor, ami­kor nem győ­ző­dött meg arról, hogy a men­tő­au­tó részé­re a gyalogos-átkelőhelyen zöld jel­zés mel­lett kerék­pár­ján köz­le­ke­dő sér­tett megadta-e az elsőbb­sé­get, az aka­dály­ta­lan tovább­ha­la­dás lehe­tő­sé­gét biztosította-e. A men­tő­gép­jár­mű 58-60 km/h sebes­ség­gel tör­té­nő hala­dá­sa ese­tén inten­zív féke­zés alkal­ma­zá­sá­val elke­rül­he­tő lett volna a baleset.

A Gyu­lai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a fér­fit halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja; az irány­adó bün­te­té­si tétel­ke­ret 1 évtől 5 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés. A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt, vala­mint arra, hogy a bíró­ság tilt­sa el a köz­úti jár­mű­vek veze­té­sé­től, és köte­lez­ze őt a nyo­mo­zás során fel­me­rült közel 700.000.-Ft-os bűn­ügyi költ­ség megfizetésére.

Az eljá­rás a Békés­csa­bai Járás­bí­ró­ság előtt folytatódik.