Főoldal » Archív » Vádemelés adótitkot jogosulatlanul kezelő adóhatósági dolgozók ellen

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség vádat emelt két adó­ha­tó­sá­gi dol­go­zó ellen, akik 2017. janu­ár­já­ban, Csong­rád megyé­ben, adó­ti­tok­nak minő­sü­lő infor­má­ci­ót jogo­su­lat­la­nul kezel­tek.

A vád­irat sze­rint az egyik elkö­ve­tő -sza­bad­sá­ga alatt- gép­ko­csit akart vásá­rol­ni. Azért, hogy az eladót ellen­őriz­ze tele­fo­non fel­hív­ta az éppen dol­go­zó kol­lé­gá­ját és meg­kér­te, hogy az adó­tar­to­zá­so­kat nyil­ván­tar­tó rend­szer­ben nézze meg, hogy az eladó­nak van-e adó­hát­ra­lé­ka. A másik vád­lott ele­get tett a kérés­nek és a nyil­ván­tar­tás­ban meg­néz­te a kért ada­tot. Az adó­hát­ra­lék adó­ti­tok­nak minő­sül, azt kizá­ró­lag hiva­ta­li köte­le­zett­ség tel­je­sí­té­se érde­ké­ben ismer­he­ti meg az adó­hi­va­ta­li dol­go­zó. Az adat magán­cé­lú meg­is­me­ré­sé­vel a vád­lott jog­ta­lan előny­höz jutott, mivel a gép­ko­csi eladó­já­nak vagyo­ni hely­ze­te isme­re­té­ben tudott dön­te­ni a gép­jár­mű meg­vá­sár­lá­sá­ról.

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség a két hiva­ta­li dol­go­zót hiva­ta­li vissza­élés bűn­tet­té­vel vádol­ja, velük szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát és az ada­tot meg­te­kin­tő vád­lott ese­té­ben kor­mány­tiszt­vi­se­lői fog­lal­ko­zás­tól eltil­tást indít­vá­nyo­zott. A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dön­te­ni.