Főoldal » Archív » Vádemelés az agaraikat őzsutára engedő rapsicok ellen

Az Egri Járá­si Ügyész­ség a napok­ban négy ter­helt­tel szem­ben emelt vádat több bűn­cse­lek­mény miatt, melye­ket a Heves megyei Átány köz­ség­ben követ­tek el az elmúlt években.

Az ügy első­ren­dű vád­lott­ja egy fia­tal­ko­rú sze­mély, aki 2018 őszén két tár­sá­val orv­va­dá­szat­ra indult a helyi vadász­tár­sa­ság keze­lé­sé­ben álló kül­te­rü­let­re. A vadá­sza­ti jogo­sult­ság­gal nem ren­del­ke­ző vád­lot­tak három agár faj­tá­jú kutyát vit­tek maguk­kal azért, hogy azok ejt­sék el az álta­luk kisze­melt álla­to­kat. Rövid cser­ke­lés után észre is vet­tek egy őzet, mely gya­nút­la­nul sétált az erdő­szé­len. A fér­fi­ak ráen­ged­ték a kutyá­i­kat a vadra, de a közel­ben tar­tóz­ko­dó hiva­tá­sos vadá­szok meg­za­var­ták őket a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­ben. A tár­sa­ság vadász­mes­te­re végül kény­te­len volt szol­gá­la­ti fegy­ve­ré­vel lelő­ni az ebe­ket annak érde­ké­ben, hogy meg­ment­hes­se a kutyák által kör­be­vett suta éle­tét. A hely­szín­ről mind az őz, mind a három elkö­ve­tő elme­ne­kült, de a vád­lot­ta­kat később elfog­ták és kihallgatták.

Az orv­va­dá­szat­ban részt vevő fia­tal­ko­rú vád­lott 2019 őszén része­se volt egy köz­nyu­ga­lom meg­za­va­rá­sa alkal­mas, Átány köz­ség bel­te­rü­le­tén elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mény­nek is. Ennek során egy, a fia­tal­ko­rú tár­sa­sá­gá­ban lévő har­minc­egy éves férfi került szó­vál­tás­ba a dohány­bolt előtt egy huszon­két éves fia­tal­lal az álta­la viselt piros cipő tulaj­don­jo­ga kap­csán. Az idő­sebb férfi a kiala­kult vita hevé­ben meg­ütöt­te a sér­tet­tet, akire ezután az első­ren­dű vád­lott is rátá­madt, föld­re terí­tet­te és a nyílt utcán össze­rug­dos­ta a fiatalembert.

Az Egri Járá­si Ügyész­ség az őzsu­ta elej­té­sé­vel ered­mény­te­le­nül pró­bál­ko­zó vád­lot­ta­kat orv­va­dá­szat bűn­tet­té­vel és lopás vét­sé­gé­nek kísér­le­té­vel, míg az utcai bán­tal­ma­zás elkö­ve­tő­it garáz­da­ság vét­sé­gé­vel vádolja.

Az első­ren­dű vád­lott ese­té­ben az ügyész­ség vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, vala­mint arra is indít­ványt tett, hogy a pró­ba­idő tar­ta­má­ra a bíró­ság ren­del­je el a fia­tal­ko­rú párt­fo­gó fel­ügye­le­tét. A két fel­nőtt­ko­rú vád­lott ese­té­ben pénz­bün­te­tés, illet­ve köz­ér­de­kű munka bün­te­tés kisza­bá­sá­ra irá­nyul az ügyé­szi indít­vány, míg a negye­dik, bün­te­tett elő­éle­tű ter­helt­tel szem­ben az ügyész­ség vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.